Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus


 • Obsah předmětu:

  A. Úvod do rekreologie, základní pojmy:
  sport, rekreace, sportovně rekreační aktivita, pohybová aktivita, organizace SRA, plánování a management SRA a další.

  B. Bio – lékařské aspekty SRA, aplikované vědy:

  1. Anatomie - základní pojmy
  Pohybová soustava, kostra a klouby
  Svalstvo těla a končetin
  Ostatní soustavy lidského těla
  Svaly a jejich činnost, stavba svalů, typy svalů podle jejich činnosti
  Nervová soustava a svalová činnost, vznik svalového stahu, tři typy pohybů podle zapojení NS, dva typy pohybů podle doby trvání

  2. Fyziologie - základní pojmy
  Klid, zátěž, únava, zotavení
  Hodnocení zátěže (měření, zóny intenzity, subjektivní příznaky)
  Činnost transportních soustav - Srdce a krevní oběh, Plíce a dýchací cesty
  Svalová činnost - Svalová práce a její účinek, Svalové dysbalance
  Metabolizmus a energetické zdroje - Energetické zdroje zátěže
  Fyziologická charakteristika vybraných SRA v CR

  3. Traumatologie
  Úrazová zábrana a první pomoc
  První pomoc
  Resuscitace při zástavě oběhu
  Zlomeniny
  Šok a protišoková opatření
  Krvácení
  Omrzliny

  4. Hygiena a výživa
  Životní styl - Pohyb, výživa, životospráva, Energetická hodnota práce a sportovní činnosti
  Nutriční stav organizmu - BMI, složení těla, Pitný režim strava a doplňky sportovce, Desatero zdravé výživy
  Vlivy prostředí - hluk, záření, teplota a vlhkost

  C. Pedagogicko - psychologické aspekty sportu a SRA:

  1. Pedagogika a psychologie sportu, úvod do kinantropologie a antropomotoriky
  Základní pojmy - výchova, vyučování, učení, žák – učivo – cvičitel
  Didaktika praktického výcviku - didaktické zásady, postupy, styly
  Cvičební jednotka - stavba, úloha cvičitele, bezpečnost
  Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické / Cesta učitel – žák / Merandova koncepce výuky sportovních her
  Druhy tělocvičné aktivity: Tělesná výchova – sport – tělocvičná rekreace / cíle
  Hlavní prostředek TV, sportu a pohybové rekreace ovlivňující stav organizmu: ukazatele – kvalita, četnost, objem , intenzita , hustota, Reakce / Adaptace
  Zatěžování - zásady rozvoje motoriky: odezva organizmu, superkompenzace / Kumulativní efekt
  Účinek tělesných cvičení
  Energetická hodnota pohybu
  Řízení pohybu – svalová reakce na impuls, druhy řízení pohybu
  Motorické učení

  2. Sportovní trénink
  Základní pojmy - Tělesná zátěž, Reakce – superkompenzace, Adaptace - kumulativní efekt, Oblasti zátěže a výkonnosti
  Kondice - Zdatnost a motorické schopnosti - oblasti, definice, faktory,
  Cvičení dětí, žen a seniorů, Motorické schopnosti a testy
  Technika - pohybové dovednosti, Model motorického učení, závěry pro praxi

  3. Didaktika a metodika sportu a SRA
  Komplexní pojetí
  Struktura výuky
  Formy obsahové a organizační - výcvik, závody, turistika, závěry
  Rozbory a hodnocení - zatížení a úrovně dovedností
  Metodické postupy
  Pedagogické pojetí

  4. Technika (výzbroj a výstroj, opravy a údržba) a biomechanika SRA

  D. Management sportů a SRA v CR:
  SRA - výrobek – produkt
  Managersko marketingové členění aktivit sportovně rekreačního charakteru
  Role, znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty managera SRA v CR
  Cyklus řízeného marketingu – koncepce „krok za krokem“
  Analýza a plánování v managementu sportu a rekreace, Projektový
  Management, základní otázky malého projektu
  Legislativa a právní aspekty SRA v CR:
  Živnostenský a „podnikatelský“ zákon (živnostenský zákon 455-1991, zákon 309-2000, zákon 209-2001 apod.)
  Druhy licencí a podmínky vázaných živností TV a S
  Metodický pokyn MŠMT z 22. 12. 2005
  Směrnice o kvalifikacích v ČR
  Ochrana přírody a pobyt v horách

Doporučená literatura

 • Základní literatura:
  Půža, B.: Úvod do rekreologie. Teorie sportovně rekreačních aktivit v cestovním ruchu. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2010.
  Dále:
  Ad B.1.
  Feneis,H.: Anatomický obrazový slovník. Grada, Praha, 1995.
  Fleischmann,J., Linc,R.: Anatomie člověka. SPN, Praha, 1989.
  Dylevský,J., Trojan,S.: Somatologie. Avicenum, Praha, 1990.
  Novotný,J., Hruška,M.: Biologie člověka. Fortuna, Praha, 1995.
  Soulek,V.: Přehled biologicko-medicínských předmětů. Gaudeamus, Hradec Králové, 1995.

  Ad B.2.
  Havlíčková,L. a kol.: Fyziologie tělesné zátěže. UK, Praha, 1993.
  Máček,M., Vávra,J.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Avicenum, Praha, 1988.
  Máček,M., Máčková,J.: Fyziologie tělesných cvičení.ONYX,Praha, 1995.
  *Soulek,V.: Přehled biologicko medicínských předmětů. Gaudeamus, Hradec Králové,1995.
  Placheta,Z.a kol.: Zátěžová diagnostika a ordinace pohybové aktivity. MU, Brno, 1994.
  Machová,J.: Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha, 1993.
  Seliger,V., Vinařický,R., Trefný,Z.: Fyziologie člověka. SPN, Praha,1983.
  Silbernagl,S., Despapoulos,A.: Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha,1993.

  Ad B.3.
  Dvořáček, I., Hrabovský, J.: První pomoc.Avicenum, Praha, 1989
  Handzo, P. a kol.: Telovýchovné lekárstvo. Osveta, Martin, 1988.
  Soulek, V.: Přehled biologicko-medicínských předmětů. Gaudeamus, HK, 1995

  Ad B.4.
  Soulek, V.: Přehled biologicko-medicínských předmětů. Gaudeamus, HK, 1995
  Jirka, Z.: Regenerace a sport. Olympia, Praha 1990
  kol.: Manuál prevence v lékařské praxi, SZÚ Praha, 1994-6
  Handzo, P. a kol.: Telovýchovné lekárstvo. Osveta, Martin, 1988.

  Ad C.1.-3.
  Slepička, P. a kol. Psychologie sportu, Praha : Karolinum, 2009, ISBN 978-80-246-1602-5
  Skalková J.: Obecná didaktika, Praha, ISV, 1999
  Pařízek V.: Obecná pedagogika, Praha, 1991
  Čelikovský, S. aj. Antropomotorika. Praha : SPN, 1989.
  Komeštík, B. Antropomotorika. Hr. Králové : Gaudeamus, 1995.
  Komeštík, B. Přednášky kinantropologie / CD-rom. 1. vydání. Hr. Králové : UHK - CAVS, 2000. Kinantropologie-Antropomotorika-Metodologie / CD-rom. 2. vydání. Hr. Králové : UHK, CMMS, 2005.
  Měkota, K. a Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha : SPN, 1983.
  Komeštík, B. Kinantropologie-diskuze o pojmech, výzkumu a studiu. H. K. : UHK-Gaudeamus, 1998.
  Komeštík, B. Přednášky kinantropologie / CD-rom. 1. vydání. Hr. Králové : UHK - CAVS, 2000. Kinantropologie-Antropomotorika-Metodologie / CD-rom. 2. vydání. Hr. Králové : UHK, CMMS, 2005.

  Ad C.4.
  Karas, V.- Otáhal, S.: Biomechanika tělesných cvičení. Praha 1990
  Koniar, M.-Leško, M.: Biomechanika. Bratislava 1990
  Novák, A.: Biomechanika tělesných cvičení. Praha, 1995
  Kovařík, V.: Biomechanika tělesných cvičení. Brno 1994
  Aktuální časopisecká literatura (Outdoor, Lidé a hory, Cykloturistika, Montana atd.) a pravidla sportů

  Ad D.
  Čáslavová E., Management v Tělesné výchově a sportu, Karolinum, Praha 1995, ISBN-80-7184-066-1
  Freyer Walter, Handbuch des Sportmarketing, Forkel Verlag, Wiesbaden 1991
  Novotný.J., Ekonomika sportu, VŠE Praha, 1995, ISBN 80-7079-414-3
  Koontz,Weinrich, Management, Victoria publishing, Praha 1993
  Kotler, Marketing a management, Victoria publishing, Praha 1993
  Truneček, Management I., VŠE Praha 1995
  Aktuální sportovní a rekreační časopisecká literatura, Katalogy výstav a veletrhů z oboru
  Příslušné směrnice, předpisy, metodické listy, zákony a právní normy

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím