Ošetřovatelské postupy_ZSP

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětOšetřovatelské postupy_ZSP (OPz)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Kateřina Adamová, DiS.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovací jednotka a její vybavení, nemocniční lůžko, pomocná zařízení lůžka, péče o lůžko, úprava lůžka
 • Příjem klienta/pacienta, překlad, propuštění, organizace práce na ošetřovací jednotce, management rizik
 • Prevence nozokomiálních nákaz, péče o pomůcky, dezinfekce, sterilizace, péče o hygienu prostředí
 • Rehabilitace, mobilita, polohy nemocných, polohování, bazální stimulace, imobilizační syndrom
 • Obvazová technika, druhy obvazových materiálů
 • Péče o hygienu klienta, prevence dekubitů a opruzenin
 • Péče o výživu a hydrataci klienta
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Bolest, sledování bolesti, spánek
 • Vyprazdňování moči, vyprazdňování stolice
 • Obecné zásady a způsoby podávání léků

Doporučená literatura

 • MIKŠOVÁ,Z.; FROŇKOVÁ,M; HERNOVÁ,R.;ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2006. ISBN 80-247-1442-6
 • MIKŠOVÁ,Z.; FROŇKOVÁ,M; ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2006. ISBN 80-247-1443-4
 • TRACHTOVÁ , E . a kol. : Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP 2001. ISBN 80-7013-324-4
 • VYTEJČKOVÁ, R. SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. A KOLEKTIV. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Praha: Grada, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3223-7.

Anotace


Anotace


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu je koncipován s ohledem na potřebu poskytnout studentům přehled o vybraných metodách a postupech základní ošetřovatelské péče a vybavit je základními praktickými dovednostmi potřebnými pro výkon praxe v zařízeních poskytujících klientům sociální i zdravotní péči. Na základě teoretických znalostí se učí základy ošetřovatelské techniky vybraných výkonů a postupy vybraných ošetřovatelských intervencí. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění vybraných výkonů a procedur při současném respektování individuálních potřeb klientů, zejména potřeby pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s principy holistického přístupu v péči o klienta. Studující získávají rovněž znalosti v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně nozokomiálních nákaz.Cíl:


Cílem je poskytnout studentům přehled o vybraných metodách a postupech základní ošetřovatelské péče a vybavit je základními praktickými dovednostmi potřebnými pro výkon praxe ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, která poskytují klientům sociální i zdravotní péči.Znalosti:


Student má přehled o činnostech ošetřovatelské péče o klienta, péče o hygienu prostředí, disponuje základními znalostmi v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a nozokomiálních nákaz.  Vnímá principy holistického pojetí péče o klienta.Dovednosti:


Student umí poskytnout vybrané výkony a procedury ošetřovatelské péče a zároveň respektuje individuální potřeby klienta.


 Obecné   způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro absolvování praxe ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, která poskytují klientům sociální i zdravotní péči.

^ nahoru ^