Elektrické obvody 2

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětElektrické obvody 2 (xEO2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška3 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 6 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Soustava obvodů a její vlastnosti, uzavřená soustava, charakteristická rovnice, oscilační podmínky a jejich určení.
 • Zpětná vazba v elektronických obvodech (lokální, globální) a její vliv na vlastnosti obvodů. Druhy zpětné vazby (proudová, napěťová, sériová, paralelní, signálová a driftová). Příklady zapojení ZV.
 • Kaskádní a nekaskádní soustava obvodů, struktury s více smyčkami zpětné vazby.
 • Vyšetřování stability obvodů, Bodeho a Nyquistovo kriterium.
 • Ustálený stav a přechodné děje v obvodech, řešení diferenciální rovnice obvodu.
 • Řešení přechodného děje operátorovým počtem, Laplaceova transformace, obrazy obvodových prvků, nulové a nenulové počáteční podmínky.
 • Obvodové funkce v operátorovém tvaru, rozložení pólů a nulových bodů, přechod ku kmitočtovým charakteristikám.
 • Popis obvodu v časové oblasti (impulsní a přechodová charakteristika).
 • Transformace analogových signálů (Steinmetzova, Fourierova a Laplaceova) a jejich využití při řešení obvodů.
 • Základy řešení nelineárních obvodů (rezistivních a setrvačných), aproximace, linearizace, modelování, metody řešení: grafické, graficko-početní a numerické.
 • Řešení elektronických obvodů na počítači. Programy pro symbolickou analýzu (SNAP), obvodové simulátory (PSpice).
 • Princip pasivních a aktivních filtrů, příklady realizace.
 • Princip obvodů s rozprostřenými parametry.
 • Princip a vlastnosti moderních elektronických obvodů: v proudovém módu, se spínanými kapacitory, se spínanými proudy.

Doporučená literatura

 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek EO2. Disk S, složka Dostal / EO 2.
 • Brtník, B.: Elektrické obvody 2. Elektronická skripta VŠPJ, Jihlava, 2007.
 • Havlíček, V., Zemánek, I.: Elektrické obvody 2. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008.
 • Biolek, D.: Řešíme elektronické obvody, aneb kniha o jejich analýze. Nakladatelství BEN, Praha, 2004.
 • Dostál, T.: Teorie obvodů. Elektronická skripta FEKT VUT v Brně, 2006.

Anotace

Předmět navazuje na Elektrické obvody 1, seznamuje studenty s teorií složitějších elektrických obvodů, kde se vyskytují i zpětné vazby a bloky tvořící soustavu jsou různě zapojeny. Poskytuje základní informace o řešení přechodných dějů (pomocí diferenciálních rovnic a operátorovým počtem), o metodách řešení nelineárních obvodů, o simulaci elektronických obvodů na počítači (programy SNAP a PSpice). Studenti se seznámí s principy a vlastnostmi analogových filtrů, obvodů s rozprostřenými parametry, obvodů v proudovém módu, obvodů se spínanými kapacitory a obvodů spínanými proudy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím