Vybrané kapitoly z psychologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětVybrané kapitoly z psychologie (VKP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky
 • Základy metodologie; vybrané metody psychologického výzkumu
 • Vybraná témata z klinické psychologie (obecná a speciální psychopatologie – vybrané pojmy)
 • Vybraná témata ze sexuální psychologie (pojetí normy v sexualitě člověka, deviace v aktivitě, deviace v objektu, vývoj pohlavní identity aj.)
 • Psychologie zdraví (biopsychosociální faktory zdraví a nemoci, stres, duševní hygiena, základy psychosomatiky aj.)
 • Problematika závislostí (teorie a praxe)
 • Cvičení
 • Aktuální výzkumné otázky z různých oblastní psychologické praxe (příklady, diskuze)

Doporučená literatura

 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.ISBN 978-80-247-0865-2.
 • ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-14-28-8
 • WEISS, P. Sexuální deviace. Klasifikace, diagnostika a léčba. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-419-9.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je poskytnout přehled o důležitých tématech zejména z oblasti klinické a sociální psychologie, stranou nezůstávají ani doplňující otázky z psychologie osobnosti či metodologie. Předmět poskytuje hlubší vhled do vybrané problematiky a tyto poznatky propojuje s prezentací publikovaných studií na daná témata. Cílem je nejenom rozšíření vědomostí, ale také ukázka využitelnosti těchto poznatků v praxi a výzkumu.


Znalosti: Absolventi předmětu rozumí základům metodologie výzkumu, chápou souvislosti jednotlivých probíraných témat a jejich využití v praxi. Orientují se v probíraných pojmech a jsou schopni je vysvětlit.Dovednosti:


Studenti jsou schopni o probíraných tématech samostatně hovořit, orientují se v otázkách vybrané problematiky a rozumí, jak se jednotlivá témata odráží v každodenním životě či práci s lidmi. Znají příklady z praxe či výzkumu k jednotlivým probíraným kapitolám a mají tak širší a ucelený přehled o tématech, které byly v rámci předmětu přednášeny. Obecné způsobilosti:


Studenti získají rozšiřující vědomosti z psychologie, které mohou usnadnit jejich orientaci při praxi ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

^ nahoru ^