Doporučený studijní plán

Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P Česky 1 0 1 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Matematika 1 1585 xMAT1 P Česky 1 2 3 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Základy lineární algebry 304 ZLA P Česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Architektura počítačů 1570 xARP P Česky 2 2 2 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Fyzika 1 1628 xFYZ1 P Česky 2 2 2 5 Z,ZK Mgr. Martin Prokop KM
Matematika 2 1586 xMAT2 P Česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Physics 1 1719 xFYZ1a P Anglicky 2 2 2 5 Z,ZK Mgr. Martin Prokop KM
Základy efektivní komunikace a prezentace 1619 xZEK P Česky 2 0 3 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Elektronika 1 1625 xELE1 P Česky 3 2 2 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Numerical Methods 1706 xNUMa P Anglicky 3 1 2 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Numerické metody 1591 xNUM P Česky 3 1 2 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Statistika pro techniky 1614 xSTT P Česky 3 1 2 4 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Dynamické systémy 1622 xDYS P Česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. KTS
Elektronika 2 1626 xELE2 PV Česky 4 2 2 4 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Multimedia 1587 xMUMa PV Anglicky 4 1 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Operační systémy 330 OPS P Česky 4 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Programování desktopových aplikací 1603 xPDA PV Česky 4 1 3 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA P Česky 4 2 2 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Senzory a měření 1 1632 xSM1 P Česky 4 2 2 5 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Základy strojního inženýrství 1635 xZSI PV Česky 4 2 2 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Bezpečnost a ochrana dat 1571 xBOD PV Česky 5 2 2 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P Česky 5 0 0 20 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Semestrální projekt 1610 xSP P Česky 5 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Serverová a desktopová administrace 1612 xSDA PV Česky 5 2 2 4 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Webové technologie 1 1617 xWT1 PV Česky 5 2 2 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO P Česky 5 2 2 5 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Multimediální a studiová technika 1589 xMST PV Česky 6 2 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Projektový management 1606 xPM P Česky 6 2 2 4 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Seminář k bakalářské práci 1611 xSBP P Česky 6 0 1 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Teorie řízení 1634 xTR PV Česky 6 2 2 4 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Webové technologie 2 1618 xWT2 PV Česky 6 2 2 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 152 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 24 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – jeden PV předmět, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr tři PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta do oblasti vývoje elektroniky, do oblasti SW, HW a provozního IT, do oblasti multimédií a do oblasti automatizace a řídicích systémů. Pro oblast vývoje elektroniky se doporučují zejména předměty Elektronika 2, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Elektronika 3; pro oblast HW předměty Počítačové sítě 2, Bezpečnost a ochrana dat, Serverová a desktopová administrace, Webové technologie 1 a Webové technologie 2; pro oblast multimédií předměty Multimédia, Senzory a měření 2, Webové technologie 1 a Multimediální a studiová technika a pro oblast automatizace a řízení předměty Základy strojního inženýrství, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Teorie řízení.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru, tedy do semestru po absolvování praxe. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím