Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Vývoj geografie obyvatelstva a sídel. Předmět geografie obyvatelstva a sídel. Definice, sídelní jednotky, sídla, metody geografie sídel. Obyvatelstva a sídla ve vztahu k cestovnímu ruchu.
 • Přehled základních metod výzkumu geografie obyvatelstva.
 • Fázové společenské změny. Diferenciace společenského vývoje, období a jejich charakteriskika. Agrární období. Industriální období. Přechod do postindustriálního období.
 • Sídelní prostor a jeho vymezení. Regiony vhodné pro cestovní ruch a rekreaci z hlediska obyvatelstva a sídel.
 • Vymezení vesnických sídel. Geneze vesnických sídel. Velikostní kategorie vesnických sídel.
  Funkční klasifikace neměstských sídel.
 • Vesnická sídla jako objekty pro realizaci cestovního ruchu.
 • Struktura obyvatelstva podle znaků biologických, ekonomických a kulturních. Procesy probíhající v obyvatelstvu.
 • Přirozený pohyb, pohyb mechanický a pohyb sociálně-právní. Obyvatelstvo a jeho činnost jako valorita pro cestovní ruch.
 • Populační procesy, populační politika, demografická projekce a prognóza.
 • Historický vývoj. Kritéria vymezování měst. Geografická poloha měst. Funkce měst. Města jako objekty pro realizaci cestovního ruchu.
 • Plán - půdorys města. Teorie prostorové struktury měst. Modely růstu.
 • Prostorová působnost města, sféry jeho vlivu. W. Christaller, G. Zippf, B. Malisz a jejich přínos pro rozvoj teorie a praxe sídelní geografie. Významná sídla z hlediska cestovního ruchu.

Doporučená literatura

 • Baran, V. (1998): Vybrané problémy z geografie sídel. Metodické centrum, Banská Bystrica
 • Baran, V., Bašovský, O. (1998): Geografia sídel. Vysokoškolské skriptá, FPV UMB, Banská Bystrica
 • Bašovský, O., Lauko, V. (1990): Úvod do regionálnej geografie. SPN Bratislava
 • Bezák, A. (1970): Systém centrálných miest horného Pohronia. In: Acta Geographica UC, Economico-Geographica, Nr. 9, s. 157-175, Bratislava
 • Bezák, A. (1990): Funkčné mestské regiony v sídelnom systéme Slovenska. In: Geografický časopis, roč. 42, s. 57 -73, Bretislava
 • Blažek, M. (1951): Sídla v Československu. Orbis, Praha
 • Bunge,W. (1962): Theoretical Geography. Lund Studies in Geography, Serrie and Mathematical Geography, 1., Lund
 • Demangeon, A. (1933): Une carte de ĺ habitat. Ann. De Geogr. XLII, Paris
 • Doberský, J. (1958): Geografie sídel. SPN, Praha
 • Hampl, M., Gardavský,V., Kühnl, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČR. Praha
 • Hoyt, H.(1939): The structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities. Covernment Printing Office, Washington
 • Chalupa, P., Rux, J. (1990): Geografie obyvatelstva ve cvičeních. Učební text. PdF MU, Brno, 48 s.
 • Chalupa, P., Tarabová, Z. (1991): Geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel. Učební text. ESF MU, Brno, 148 s.
 • Chalupa, P. (1992): Geografie obyvatelstva a sídel v přehledu a cvičeních. Učební texty. PdF MU, Brno, 109 s.
 • Chalupa, P. (1992): Socioekonomická geografie I. Učební texty. PdF MU Brno, 108 s.
 • Chalupa, P. (1992): Socioekonomická geografie II. Učební texty.PdF MU, Brno, 112 s.
 • Chalupa, P. (1993): Synergetické pojetí globálních problémů lidstva. Učební text. PdF MU, Brno, 49 s.
 • Chalupa, P., Ivanička, K. (1993): Synergetický vztah sociálně-ekonomických a populačních procesů. Spisy PdF MU, sv. 51, MU, Brno, 168 s.
 • Chalupa, P., Mečiar, J. (1996): Socioekonomická geografie v přehledu. Učební text. MU, Brno, 156 s.
 • Chalupa, P., Hubelová, D. (2007): Fázový společenský posun a Česká republika. Spisy PdF MU, sv. 108, Brno 2007, 236 s.
 • Christaller, W. (1933): Die Zentralen Orte in Suddeutschland. Jena
 • Malisz, B. (1971): Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania rozwoju miast i regionow. In: Malisz, B., Zukowski, J. Metoda analizy progowj. Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju, PAN, Studia Nr. 34, s. 9-111, Warszava
 • Mládek, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava
 • Očovský, Š. (1982): Vývoj a funkcie miestnych stredisek na Slovensku. In: Geografický časopis, roč. 34, číslo 3, s. 221-241, Bratislava
 • Ratzel, F. (1981): Antropogeograhie I., II., Stuttgard
 • Richthofen, F. (1908): Vorlesungen uber allgemeine Siedlungs-und Verkehrsgeographie, Berlin 262 s.
 • Verešík, J. (1974): Geografia sídiel Slovenska. In: Slovensko, Ĺud, I. časť, s. 458-644, Obzor, Bratislava
 • Votrubec, C. (1980): Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. Academia, Praha, 393 s.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím