Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Předmět je součástí specializace pro obor Cestovní ruch na VŠPJ. Navazuje na volitelný předmět Úvod do rekreologie, který má formu přednášky. Zabývá se sportovně rekreačními aktivitami v cestovním ruchu jejich popisem a aplikací (tradiční sporty, aktivity v přírodě, všechny formy turistiky). Jedná se o základní teoretické ukotvení těchto aktivit a jejich využití v praxi (formou cvičení). Sportovně rekreační aktivity v CR (dále SRACR) mají formu cvičení v rozsahu dvou hodin týdně.
  Hlavní témata jsou: Teoretická východiska SRACR, SRACR vycházející z tradičních sportů a sportovních her, lokomoční SRACR a outdoorové SRACR. Předmět je zakončen zápočtem. Při úspěšném absolvování tohoto předmětu i předmětu Úvod do rekreologie získá student osvědčení o absolvování specializace Management volného času.

  Cílem předmětu je přinést přehled o sportovně rekreačních aktivitách spojených s cestovním ruchem, o jejich struktuře a základních rysech, osvojit si základní pravidla pro chování v přírodě, získat přehled o nutném vybavení pro různé aktivity, seznámit se s bezpečnostními zásadami, jež jsou nutné pro provozování těchto činností a zamyslet se nad kreativním využitím sportovně rekreačních aktivit v cestovním ruchu a naučit se je v praxi modifikovat pro praktické účely (úpravou pravidel, propojením prvků apod.).

  Předmět se skládá z pravidelné výuky v učebně a z blokové terénní výuky. První tři dvouhodinové lekce proběhnou v učebně. Následují dva desetihodinové bloky výuky v terénu zaměřené na různéí formy turistiky a outdoorových aktivit). Závěrečná dvouhodinovka s udílením zápočtů proběhne opět v učebně.

  Bloky terénní výuky se uskuteční v sobotu či neděli v období dubna a května, termíny budou upřesněny po dohodě s přihlášenými studenty.

Doporučená literatura

 • Základní studijní materiál:
  Hurych, E. Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu - učební text - disk I

  Další doporučená literatura:
  BERGEROVÁ, K. Turistika. Praha: Slovart, 2008. 256 s. ISBN: 978-80-7391-068-6.
  BINTER, L. a kol. Snowboarding. Praha: Grada Publishing, 2006, 131 s. ISBN: 80-247-1474-4.
  BŘICHÁČEK, V. a kol. Rovering. Liberec: Skautské prameny, 2000. 320 s. ISBN: 80-85421-29-1.
  DANĚK, K. Chůze znovu objevená. Praha: Olympia, 1989. 149 s.
  DOHNAL, T. a kol. Tři dimenze pojmu rekreologie. Olomouc: UP, 2009. 166 s. ISBN: 978-80-244-2437-8.
  DOSTÁL, E. a kol. Didaktika atletických disciplín. Praha: SPN, 1991. 260 s. ISBN 80-7066-257-3.
  FRANK, T., KUBLÁK, T. a kol. Horolezecká abeceda. Praha: Epocha, 2007. 664 s. ISBN: 978-80-87027-35-6.
  FUCHS, J., HURYCH, E., KŘENOVÁ, P., MACHOVEC, M. Průvodce volitelnými sporty na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Jihlava: VŠPJ, 2007. ISBN: 978-80-87035-03-0.
  HEJL, I. Turistika v horách. Praha: Olympia, 1990. 205 s. ISBN: 80-7033-023-6.
  HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Orientační sporty. Praha: Grada Publishing, 2005. 100 s. ISBN: 80-247-1058-7.
  HURYCH, E., PÚŽA, B. Management volného času u oboru cestovní ruch na VŠPJ. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2010. ISBN 978-80-87035-31-3.
  HURYCHOVÁ, A. Turistika II. Brno: PdF UJEP, 1976.
  Instruktoři Brno. Fond her. Brno: Computer Press, 2007. 211 s. ISBN: 978-80-251-1675-3.
  JANECKÝ, A. a kol. Zlatá kniha atletiky. Praha: Olympia, 1978. 223 s.
  KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing, 2005. 108 s. ISBN: 80-247-0995-3.
  LANDA, P., LIŠKOVÁ, J. Rekreační cyklistika. Praha: Grada Publishing, 2004. 96 s. ISBN: 80-247-0726-8.
  McMANNERS, H. Turistika. 101 praktických rad. Praha: Ikar, 1999. 71 s. ISBN: 80-7202-424-8.
  MICHALIČKA, V., CHRASTINA, R. Lyžařská turistika. Praha: Olympia, 1983. 147 s.
  MIKOŠKA, J. Outdoorové sporty. Brno: Computer Press, 2006. 116 s. ISBN: 80-251-0896-1.
  MOMMERTOVÁ-JAUCHOVÁ, P. Nordic walking pro zdraví. Praha: Plot, 2009. 95 s. ISBN: 978-80-86523-98-9.
  MOSER, F. Pěší turistika. Praha: Olympia, 1986. 124 s.
  NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998. 325 s. ISBN: 80-7178-345-5.
  PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Albis International, 2006. 104 s. ISBN: 80-86971-14-7.
  SVATOŠ V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 2005. 192 s. ISBN: 80-247-0318-1.
  ŠTUMBAUER, J. - VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice: KOPP, 2005. 125 s. ISBN 80-7232-266-4.
  TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: Grada Publishing, 2004. 159. S. ISBN: 80-247-0875-2.
  VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN: 80-901737-9-9.
  VOBR, R. Snowboarding. České Budějovice: KOPP, 2006. 128 s. ISBN: 80-7232-296-6.
  WINTER, S. Sportovní lezení. České Budějovice: Kopp, 2004. 127 s. ISBN: 80-7232-234-6.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím