Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Správní právo (obecné vymezení, pojmy, charakteristika, systém)
 • Prameny a normy správního práva
 • Subjekty správního práva a správně právní vztahy
 • Organizace veřejné správy v ČR (státní správa, samospráva)
 • Jednání veřejné správy
 • Dozor a kontrola veřejné správy
 • Obecní a krajské zřízení
 • Správní právo trestní
 • Správní právo procesní (správní řízení)

Doporučená literatura

 • Základní literatura:HENDRYCH,D. A KOL.: Správní právo, obecná část, 6.vydání, C.H.Beck, Praha. 2009. 837 s. ISBN 978-80-7400-049-2.
 • HROZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní, 2.vydání, LEGES, Praha 2008.
 • Doporučená literatura:KADEČKA, S., PRŮCHA, P.: Správní právo-obecná část, multimediální učebnice, MU Brno. 2004.
 • KADEČKA, S. A KOL.: Základy správního práva pro ekonomy I., MU Brno. 2003.
 • MATES, P.: Základy správního práva trestního, C.H.Beck, Praha. 2002.
 • SKULOVÁ-PRŮCHA-KADEČKA: Správní právo- procesní část, multimed.učebnice, MU Brno. 2004.
 • PRŮCHA, P. A KOL.: Rukověť územní samosprávy, MU Brno. 2002.
 • SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo, Praha. 2004.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím