Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod, kontext oboru a předmětu, historie a současný vývoj, základní pojmy, přístupy k personálnímu řízení Úloha řízení lidských zdrojů v řízení podniků a společností, umístění těchto činností v organizačních strukturách, kulturní rozdíly ve vnímání role řízení lidských zdrojů, význam a funkce útvaru řízení lidských zdrojů, personální činnosti a vztahy mezi nimi.
 • Příklady různých organizačních struktur jejich souvislosti s firemními kulturami, odvozování optimální velikosti, kompetencí a pracovní náplně, jakož i odpovědnosti útvaru řízení lidských zdrojů, porovnání s praktickými zkušenostmi z podmínek konkrétních podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.
 • Právní rámec personalistiky, pracovní právo, pracovně-právní vztahy a jejich účastníci, pracovní podmínky, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci.
 • Personalistika v kontextu aktuálního zákoníku práce z pohledu zaměstnance
  a zaměstnavatele.
 • Personální politika, personální strategie, personální plánování.
 • Personální a personálně-organizační audit, analýza pracovních míst a kompetencí, další podpůrné nástroje a metody. Řešení modelových situací ve vazbě na problematiku přednášky.
 • Získávání a výběr zaměstnanců – metody a formy náboru, výběrové metody a jejich použití, adaptace a zkušební období, rozmisťování a přemisťování zaměstnanců.
 • Práce s CV a jinými zdroji informací o uchazeči, přijímací rozhovor, praktické použití výběrových metod, řešení případových studií.
 • Řízení pracovního výkonu – koloběh pracovního výkonu, metody řízení pracovního výkonu, stanovení cílů, míra participace a komunikace v organizaci.
 • Hodnocení pracovního výkonu a ukázka některých metod. Smysl, struktura a realizace hodnotícího rozhovoru. Řešení případové studie.
 • Motivace zaměstnanců a vytváření motivačního systému a propojení mezi motivací, hodnocením, odměňování, strategických i operativním plánováním.
 • Systémy motivace a hodnocení pracovníků výkonu včetně vazby na systém odměňování, sociální politika organizace, péče o zaměstnance.
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, plány osobního rozvoje a jejich vytváření, praktické řešení případových studií.
 • Základní informace o personálních informačních systémech a e-personalistika, administrativa, evidence, ochrana dat a osobních údajů.
 • Řízení lidských zdrojů versus tvorba a ovlivňování firemní kultury, firemní klima, loajalita zaměstnance, zaměstnanecké vztahy, kolektivní vyjednávání. Etický rámec řízení lidských zdrojů.
 • Nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů.

Doporučená literatura

 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 2002.
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 1997.
 • Koubek, J.: Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 2003.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím