Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Význam komunikace jako formy sociální interakce
 • Zásady komunikace ve zdravotnictví, neverbální a verbální komunikace
 • Sociální vnímání, chyby ve vnímání
 • Proxemika, haptika, posturologie, kinezika
 • Gestika, mimika, zrakový kontakt, paralingvistika
 • Zkreslení neverbálních projevů komunikace
 • Bazální stimulace, baby masáž, taping
 • Kritéria, podmínky efektivní komunikace ve zdravotnictví
 • Empatie, naslouchání, evalvace, devalvace
 • Parafrázování

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • PEASE, A., PEASE, B. Řeč těla. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 359 s. ISBN 978-80-7367-921-7
 • DEVITO, J. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8.
 • JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P. Komunikace ve zdravotnické péči. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 136 s. ISBN 978-80-7367-477-9.
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4.
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCONZO, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5
 • ŠPATENKOVÁ, N., KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace – komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7262-599-4.
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
 • ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.
 • ZACHAROVÁ, E. Základy komunikace pro ošetřovatelskou praxi. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7399-285-9.
 • Doporučená:
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3.
 • BERCKHAN, B. Komunikace bez zábran: jak se naladit na společnou vlnovou délku. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 111 s. ISBN 978-80-262-0066-6.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 199 s. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • PTÁČEK, R., a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Komunikace pro pomáhající profese 2. Vyd. 1. V Praze: Evropské vzdělávací centrum, 2010. 119 s. ISBN 978-80-87386-07-1.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím