Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 7 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 7 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 7 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 7 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Popisná statistika, základní pojmy, jejich hierarchie a klasifikace, třídění
 • 2. Měření úrovně. Statistické výpočetní systémy
 • 3. Měření variability a dalších vlastností datového souboru
 • 4. Základy pravděpodobnosti
 • 5. Náhodné veličiny, základní rozdělení náhodných veličin, statistické tabulky
 • 6. Teorie odhadu, výběrové metody
 • 7. Základní pojmy a klasifikace závislostí
 • 8. Metoda nejmenších čtverců, regresní a korelační úloha
 • 9. Závislost slovních znaků (asociace a kontingence)
 • 10. Základní pojmy ekonomických časových řad a jejich jednoduché charakteristiky
 • 11. Měření trendů, měření sezónností
 • 12. Další vybrané problémy časových řad (adaptivní metody, předpovídání, měření závislosti)
 • 13. Testování statistických hypotéz – postup při testování a možné chyby
 • 14. Základní parametrické a neparametrické testy

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • Minařík, B. Statistika. Elektronická učebnice ve formátu PDF na CD ROM. Brno: Mendelova univerzita, 2013, 265 stran. ISBN 978-807375-721-2
 • Marek, L. a kol. Statistika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2013, 403 stran. ISBN 978-80-7431-118-5
 • Navidi, W. Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill international edition, 2006.
 • Art, J. - Artlová, M. Ekonomické časové řady: (vlastnosti, medoty modelování, příklady a aplikace). 1. vydání, Praha: Grada, 2007.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím