Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Osnova předmětu:
 • Úvod do marketingu, historie marketingu

 • Proces STP
 • Marketingový mix – produkt
 • Marketingový mix – marketingová komunikace a komunikační mix
 • Marketingový mix – cena
 • Marketingový mix – distribuce
 • Marketingový výzkum
 • Kupní chování zákazníků
 • Marketing služeb a neziskového sektoru
 • Marketingové aplikace
 • Mezinárodní marketing
 • Adaptace a standardizace marketingového mixu pro mezinárodní trhy
 • Vybrané problémy moderního marketingu
 • Marketingové řízení, analýza marketingového prostředí

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • Studijní opora v LMS Moodle

 • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
 • KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3
 • KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 14. vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
 • Doporučená literatura:
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Principles of marketing. 15th global ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-78699-3.
 • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing: strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5366-9
 • KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 15th edition. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0134236933.
 • KOZEL. R. a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím