Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 4 8 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 4 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Statistická závislost.
  Pojem stochastické závislosti a její jednotlivé možné případy (klasifikace stochastických závislostí ze všech možných pohledů). Prezentace závislosti číselných znaků (korelační diagram) a závislosti slovních znaků (kontingenční a asociační tabulka).Pojem „průběh“ a pojem „intenzita“ závislosti.
 • 2.Metoda nejmenších čtverců.

  Grafická interpretace minimálních čtverců, vyvození kritéria minimálních čtverců. Rozptyl závisle proměnné a jeho rozklad (zavedení pojmu index determinace a jeho interpretace).
  Soustava normálních rovnic obecně. Soustava normálních rovnic pro přímku, parabolu, lomenou funkci.

 • 3. Regresní úloha. Definice regresní úlohy jako jednostranné závislosti číselných znaků s řízenou nezávislou proměnnou. Korelační diagram. Regresní funkce, vypočet parametrů, grafická znázornění a interpretace výsledků. Index determinace a index korelace.
 • 4. Korelační úloha. Definice korelační úlohy jako oboustranné závislosti číselných znaků s oběma pozorovanými proměnnými. Korelační diagram. Sdružené regresní přímky, výpočet parametrů, grafické znázornění a interpretace výsledků. Koeficient determinace a koeficient korelace.
 • 5. Měření závislosti slovních znaků. Kontingenční a asociační tabulka. Podmíněné a marginální četnosti. Pozorované a vypočtené četnosti. Čtvercová kontingence. Koeficienty kontingence.
 • 6. Ekonomické časové řady (1). Definice časové řady a její grafická prezentace, druhy časových řad (okamžikové, úsekové, odvozené). Měření úrovně v časových řadách (aritmetický a chronologický průměr). Elementární absolutní a relativní růstové a přírůstkové charakteristiky a jejich průměrování.
 • 7. Ekonomické časové řady (2). Složky pohybu časové řady. Trend a jeho měření. Úloha o měření trendu jako regresní úloze s nezávislou časovou proměnnou (trendová funkce lineární a nelineární). Měření trendu filtrováním časové řady (prosté symetrické klouzavé průměry).
 • 8. Ekonomické časové řady (3). Identifikace sezónní složky v ekonomické časové řadě. Proporcionální a konstantní sezónnost. Empirické sezónní indexy. Systematická a nepravidelná složka časové řady.
 • 9. Časové srovnávání ve statistice. Pojem časového srovnávání, srovnávání absolutní a srovnávání relativní, zavedení pojmu index. Klasifikace ekonomických indexů z různých pohledů. Indexní řady (bazické a řetězové indexy).
 • 10. Složené individuální indexy. Složený individuální index intenzitní veličiny a jeho rozklad (index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury). Vztahy mezi složenými individuálními indexy.
 • 11. Souhrnné indexy. Agregace různorodých veličin. Hodnotový index. Cenové indexy a množstevní indexy (agregátní a průměrové tvary Laspeyresova a Paascheova indexu). Ideální Fisherovy indexy. Vztahy mezi souhrnnými indexy.

Doporučená literatura

 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha, Management Press, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005.
 • MAREK, L. a kol. Statistika pro ekonomy. Aplikace. Praha, Professional Publishing, 2005.
 • MINAŘÍK, B. Statistika I (druhá část). Brno, MZLU 2008.
 • CHAJDIAK, J. Štatistika v Exceli. Bratislava, STATIS, 2002.
 • WONNACOTT, T.H., WONNACOTT, R.J. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha, Victoria Publishing, 1993.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím