Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Taylorův rozvoj, náhrada obecné funkce polynomiální funkcí a výpočet čísel řadou, algoritmy zpracování polynomů, Hornerovo schéma.
 • Metody numerického řešení nelineárních rovnic (metoda bisekce, regula falsi, metoda tečen a sečen), numerické hledání extrémů (Nelderova-Meadova metoda).
 • Přímé řešení soustav lineárních rovnic. Podmíněnost a numerická stabilita. Norma vektoru a matice.
 • Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic.
 • Interpolační polynomy, Lagrangeova a Newtonova metoda.
 • Metoda nejmenších čtverců, prokládání dat polynomiální nebo goniometrickou funkcí.
 • Numerický výpočet integrálu – obdélníková, lichoběžníková a Simpsonova metoda.
 • Ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura.
 • Numerická derivace.
 • Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic, počáteční a okrajová úloha. Eulerova metoda. Metoda konečných diferencí.

Doporučená literatura

 • L. Čermák, I. Růžičková, R. Hlavička, Numerické metody, elektronické skriptum(http://physics.ujep.cz/~jskvor/NME/DalsiSkripta/Numerika.pdf)
 • J. R. Chasnov, Introduction to Numerical Methods, Lecture notes for MATH 3311 (http://www.math.ust.hk/~machas/numerical-methods.pdf)
 • K. E. Atkinson, An Introduction to Numerical Analysis, John Wiley & Sons 1988, (http://math.science.cmu.ac.th/docs/qNA2556/ref_na/Katkinson.pdf)
 • D. N. Arnold, A Concise Introduction to Numerical Analysis (http://www.ima.umn.edu/~arnold/597.00-01/nabook.pdf)

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím