Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do statistiky.
  Etymologie (významy) pojmu statistika.
  Charakteristika statistiky jako praktické činnosti (statistická evidence, administrativa) a jako exaktní vědy (hromadnost pozorování, variabilita, číselné vyjadřování).
  Odvětví statistiky jako vědy (popisná, matematická, teorie výběrových zjišťování), aplikované statistické vědy. (ekonometrie, demografie aj.)
  Etapy statistické činnosti — zjišťování, zpracování, analýza, prezentace výsledků (chronologicky a didakticky)
 • 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky.

  Statistické tabulky a grafy — základní pravidla, prvky, smluvené značky, druhy tabulek a grafů.
  Objasnění pojmů statistická jednotka, soubor, znak, údaje (data), pojem statistické charakteristiky (ukazatele: ekonomický vs. statistický ukazatel).
  Elementy statistického zjišťování (úplné–neúplné, reprezentativní–nereprezentativní, aj.)
 • 3. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik (1).

  Objasnění pojmů úrovně a variability a jejich významu
  Měření a charakteristiky úrovně — průměry vs. ostatní .charakteristiky úrovně, charakteristiky v prosté a vážené formě (v návaznosti na tříděné a netříděné údaje) .
  Mocninový průměr a jeho zvláštní případy (aritmetický, harmonický a geometrický průměr).
  Aritmetický průměr podrobně, jako modelová statistická charakteristika, včetně vlastností.
 • 4. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik (2).
  Měření a charakteristiky variability — různá pojetí a přístupy k měření variability, absolutní a relativní ukazatele, rozměrné a bezrozměrné ukazatele.
  Rozptyl a odvozené ukazatele (směrodatná odchylka, variační koeficient) — rozptyl jako další modelová statistická charakteristika, podrobně včetně vlastností.
  Průměrné absolutní odchylky.
 • 5. Základní pojmy pravděpodobnosti.
  Jistý, nemožný a náhodný jev.
  Náhodné pokusy, prostor jevů náhodného pokusu.
  Vlastnosti náhodných jevů a operace s nimi (opačné jevy, implikace, sjednocení, průnik, rozdíl), použití Vennových diagramů.  · Intuitivní chápání pravděpodobnosti
  · Klasická a statistická pravděpodobnost
  · Vlastnosti a věty o pravděpodobnosti
 • 6. Počítání s pravděpodobnostmi.
  Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů.
  Podmíněná, úplná a aposteriorní pravděpodobnost.
  Pojem nezávislost jevů.

 • 7. Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti.
  Pojem náhodné veličiny diskrétní a spojité a pojem rozdělení pravděpodobnosti.
  Popis rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny (pravděpodobnostní funkce).
  Popis rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny (paradox nulové pravděpodobnosti a pojem hustota .pravděpodobnosti)
  Distribuční funkce jako univerzální nástroj a její vyjádření (tabulka, graf, vzorec).
  Vlastnosti distribuční a pravděpodobnostní funkce, vlastnosti hustoty pravděpodobnosti.
  Analogie a srovnání rozdělení četností a rozdělení pravděpodobností.
 • 8. Charakteristiky náhodných veličin.
  Pojem úrovně a variability náhodné veličiny a jejich měření pomocí charakteristik.
  Střední hodnota náhodné veličiny jako modelová charakteristika včetně vlastností.
  Rozptyl náhodné veličiny jako modelová charakteristika včetně vlastností.
  Další charakteristiky náhodných veličin (zejména kvantily).
 • 9. Rozdělení diskrétních náhodných veličin.
  Binomické rozdělení jako modelový případ rozdělení diskrétní veličiny (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry).
  Ostatní zákony pro diskrétní náhodné veličiny (alternativní, Poissonovo, aj.).
 • 10.Rozdělení spojitých náhodných veličin.
  Rovnoměrné rozdělení jako modelový případ rozdělení spojité náhodné veličiny.
  Obecné normální rozdělení a normované normální rozdělení (graf hustoty a distribuční funkce, parametry, tabelované hodnoty pro normované normální rozdělení).
 • 11. Náhodný výběr a statistiky.
  Náhodný výběr z rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny.
  Výběrové charakteristiky (statistiky) jako náhodné veličiny.
  Rozdělení výběrového průměru při známém sigma.
  Bodový odhad.
 • 12. Intervalový odhad.
  Obecné principy intervalového odhadu.
  Konfidenční interval pro střední hodnotu.
  Stanovení minimálního rozsahu výběru.
  Konfidenční interval pro rozdíl dvou středních hodnot.
 • 13. Testování hypotéz.
  Obecné principy testování hypotéz.
  Postup při testování, chyby při testování.
  Test hypotézy o jedné střední hodnotě.
  Test hypotézy o rozdílu dvou středních hodnot.

Doporučená literatura

 • MINAŘÍK, B. Statistika I (první část), Brno, MZLU, 2006.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha, Management Press, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005.
 • MAREK, L. a kol. Statistika pro ekonomy. Aplikace. Praha, Professional Publishing, 2005.
 • MINAŘÍK, B. Statistika II. Brno, MZLU, 2007.
 • CHAJDIAK, J. Štatistika v Exceli. Bratislava, STATIS, 2002.
 • WONNACOTT, T.H., WONNACOTT, R.J. Statistika pro obchod a hospodářství. Pra-ha, Victoria Publishing, 1993.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím