Studijní plán: Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • Úvod do pedagogiky
  2. Předmět pedagogiky, pedagogické disciplíny
  3. Výchova, vzdělávání – význam, cíle
  4. Formy výchovné péče
  5. Pedagogická diagnostika
  6. Didaktické prostředky
  7. Pedagogická komunikace - formy, metody, zásady
  8. Hodnocení pedagogického procesu - formy, metody, zásady, kritéria.
  9. Sebereflexe v pedagogické činnost
  10. Edukační činnost porodní asistentky - využití pedagogických znalostí při působení na zdravé a nemocné jedince
  11. Výchovné zásady, jejich uplatňování v profesním přístupu
  12. Výchovné metody, jejich využití v ošetřovatelském procesu
  13. Metodika vedení studentek - všeobecná sestra v roli mentorky.

Doporučená literatura

 • EGEROVÁ, D. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 141 s. ISBN 978-80-261-0139-0.
  JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 77 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2171-2.
  JŮZL, M. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 185 s. ISBN 978-80-87182-02-4.
  KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2., dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7452-009-9.
  MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 152 s. ISBN 978-80-8063-326-4.
  SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2.
  ŠPATENKOVÁ, N., KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7262-599-4.
  TROJAN, V., a kol. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7290-543-0.
  ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovatel'stve. Martin: Osveta, 2005. 117 s. ISBN 80-8063-193-X.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím