Studijní plán: Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZK

Sylabus

 • Edukace ve zdravotnické péči, pedagogika
 • Edukační proces, edukační činnost porodní asistentky
 • Teorie učení a jejich využití v edukační činnosti
 • Determinanty učení, učební styly
 • Vývojová specifika a edukace
 • Motivace k učení, zásady edukace
 • Kulturní aspekty v učení
 • Edukace a zdravotní postižení - senzorické poruchy, poruchy učení, duševní poruchy, poruchy komunikace
 • Techniky a strategie vyučování, edukační plán
 • Vyučovací metody
 • Didaktické prostředky
 • Edukace u vybraných onemocnění

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ŠULISTOVÁ, Radka a Marie TREŠLOVÁ. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 9788073942465.
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 77 s. ISBN 978-80-247-2171-2.
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2.
 • Doporučená:
 • JŮZL, M. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 185 s. ISBN 978-80-87182-02-4.
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5446-8.
 • KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2. vyd. dopl., Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7452-009-9.
 • TROJAN, V. a kol. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7290-543-0.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím