Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Regulace účetnictví a legislativní úprava v ČR, informační funkce účetnictví
 • Majetek podniku a jeho zdroje
 • Rozvaha (bilance)
 • Účet
 • Účetní doklady, knihy, účetní technika a průkaznost účetnictví, účetní software
 • Všeobecné účetní zásady
 • Účtová osnova podnikatelů, účetní software
 • Účtování zásob
 • Problematika dlouhodobého majetku
 • Finanční účty
 • Zúčtovací vztahy (faktury,mzdy,daně), kapitálové účty a dlouhodobé dluhy
 • Náklady, výnosy a výsledek hospodaření
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Účetní výkazy a jejich analýza

Doporučená literatura

 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2018. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0868-8.
 • ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Účetnictví I - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2128-2.
 • PELÁK, J. Účetnictví v příkladech repetitorium k základům účetnictví. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1507-6.
 • RANDÁKOVÁ, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice. Praha: Oecnomica, 2015. ISBN 978-80-245-2076-6.
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • České účetní standardy pro podnikatele.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím