Ekonomika a pojišťovnictví

Studijní plán:

PředmětEkonomika a pojišťovnictví (EKPO)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR
 • 2. Právní formy podnikání ve zdravotnictví
 • 5. Zaměstnávání pracovníků a odměňování
 • 6. Výpočty mezd
 • 7. Sociální pojištění v podmínkách ČR
 • 8. Zdravotní pojištění v podmínkách ČR
 • 9. Financování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Doporučená literatura

 • Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: MU, 2005. ISBN 80-7013-429-1.
 • Němec, J.: Principy zdravotního pojištění. Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 8071798924.
 • Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2005, ISBN 80-86119-92-0

Anotace

Předmět poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.


Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických pojmů, zásad a zákonitostí. V části Ekonomika si předmět klade za cíl vysvětlit základní ekonomické pojmy,  vazby a vztahy. V části Pojišťovnictví student získá ucelený přehled o oblasti veřejného zdravotního pojištění v České republice.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti právních forem podnikání, majetkové a kapitálové výstavby zdravotnických zařízení a z oblasti zákonného zdravotního pojištění.


Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností s důrazem na ekonomiku zdravotnických zařízení.


 Znalosti: Student chápe principy pojištění a dokáže popsat fungování veřejného zdravotního pojištění v aktuálních podmínkách. Dokáže popsat majetkovou a kapitálovou výstavbu zdravotnického zařízení.


 Dovednosti: Student umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, dále je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících - Registru zdravotnických zařízení, Obchodním rejstříku a v Národních zdravotních registrech.


 Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace a tyto informace využívat.Studijní zátěž:Prezenční studium/Kombinované studium (hodin)Přednášky – 9/3, Cvičení – 9/3Samostatná příprava – 34/46Celkem – 52 Požadavky na zakončení předmětu:Prezenční studium:


Zkouška má dvě fáze, první podmínkou je, že student se zúčastní všech aktivit (tzn., že řeší příklad v Moodle a odevzdá seminární práci) a současně nasbírá za semestr alespoň 30 ze 100 možných bodů, za řešení příkladu, seminární práci a za docházku. Příklady jsou přístupné z e-learningového systému, každý student si losuje originální zadání příkladu.Aktivita                                                                         Max. počet bodůÚčast ve výuce                                                                      9 + 9 = 18Aktivita                                                                                      +/- 5Příklad na výpočet mzdy                                                             10Seminární práce z pojišťovnictví                                                 20Závěrečný test                                                                              52Celkem                                                                                        100


Druhou částí zkoušky je test z teorie, který student vyplňuje v e-learningovém prostředí Moodle. Hodnocení u zkoušky vychází z počtu dosažených bodů v bodovém hodnocení.  Do tohoto hodnocení se počítají body, kterých student dosáhl za aktivity v průběhu semestru a závěrečný test.Kombinované studium:


Zkouška má dvě fáze, první podmínkou je, že student se zúčastní všech aktivit (tzn., že řeší příklad v Moodle a odevzdá seminární práci) a současně nasbírá za semestr alespoň 30 ze 100 možných bodů, za řešení příkladu, seminární práci. Příklady jsou přístupné z e-learningového systému, každý student si losuje originální zadání příkladu.Aktivita                                                                         Max. počet bodůPříklad na výpočet mzdy                                                               20Seminární práce z pojišťovnictví                                                  28Závěrečný test                                                                              52Celkem                                                                                        100


Druhou částí zkoušky je test z teorie, který student vyplňuje v e-learningovém prostředí Moodle. Hodnocení u zkoušky vychází z počtu dosažených bodů v bodovém hodnocení.  Do tohoto hodnocení se počítají body, kterých student dosáhl za aktivity v průběhu semestru a závěrečný test.Požadavky na zakončení (v % bodů):


A Výborně                  100 – 94 bodů


B Velmi dobře plus      93 – 87 bodů


C Velmi dobře              88 – 82 bodů


D Dobře plus                81 – 77 bodů


E Dobře                        76 – 70 bodů


F Nevyhověl/a              69 a méně bodů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím