Strategické řízení

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětStrategické řízení (STR)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 5 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy a fáze strategického řízení, tvorba vize a poslání
 • Analýza vnějšího prostředí podniku (makroprostředí)
 • Porterův model pěti sil
 • Analýza vnitřního prostředí, ohodnocení faktorů vnitřního prostředí
 • Ohodnocení faktorů vnějšího prostředí, analýza očekávání stakeholderů
 • Typy strategií
 • Typy strategií
 • Generování strategických alternativ
 • Generování strategických alternativ
 • Finanční analýza
 • Implementace a evaluace strategie
 • Krizové řízení
 • Krizové řízení
 • Management rizika
 • Podmínka získání zápočtu – prezenční studium. Podmínky získání zápočtu bez nutnosti absolvovat zápočtový test: 1. maximálně dvě absence na cvičení (ať již omluvené či neomluvené), 2. splnění všech úkolů pro cvičení, které přednášející zadá na přednášce a které budou předmětem cvičení další týden, 3. v zadaném termínu odevzdaná seminární práce, tato práce bude obhájená na min. 50 % (jednotlivé týmy mohou v průběhu semestru konzultovat podobu své práce s přednášejícím). Pokud student splní všechny výše uvedené podmínky, bude mu automaticky udělen zápočet. Jestliže bude mít student více jak 2 neomluvené absence, neodevzdá v termínu seminární práci a nebude soustavně plnit úkoly (tj. více než 50 % úkolů, které si bude mít připravit, nesplní), nebude mu zápočet udělen. V případě více než dvou absencí (které budou ale řádně omluveny z důvodů zmiňovaných zákoníkem práce) nebo v případě neobhájení seminární práce, si bude moct student napsat zápočtový test. Pokud test napíše na min. 60 %, obdrží zápočet. Student má celkově dva pokusy na napsání testu. Kombinované studium. Podmínky získání zápočtu bez nutnosti absolvovat zápočtový test: 1. účast na cvičení, 2. splnění všech úkolů pro cvičení, které přednášející zadá na tutoriálu, 3. v zadaném termínu odevzdaná seminární práce, tato práce bude obhájená na min. 50 % (jednotlivé týmy mohou v průběhu semestru konzultovat podobu své práce s přednášejícím). Pokud student splní všechny výše uvedené podmínky, bude mu automaticky udělen zápočet. Jestliže student (tým) neodevzdá v termínu seminární práci, nebude mu zápočet udělen (bez možnosti psát zápočtový test). V případě omluvené absence na cvičení (pracovní povinnosti, nemoc studenta, nemoc dítěte, obecně důvody zmiňované zákoníkem práce) nebo v případě neobhájení seminární práce na více než 50 % si bude moct student napsat zápočtový test. Pokud test napíše na min. 60 %, obdrží zápočet. Student má celkově dva pokusy na napsání testu.

Doporučená literatura

 • DAVID, F. R. Strategic management. 8th edition Prentice Hall, 2000. ISBN 0-13-026995-6.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. . Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání.Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
 • PORTER, M. E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.
 • PORTER, M. E. Konkurenční výhoda: jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0.
 • POŠVÁŘ, Z., TOMŠÍK, P., ŽUFAN, P. Management II. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 126 s. ISBN 80-7157-748-0.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem strategického managementu pro podnik a s postupy a metodami pro formulaci, implementaci a evaluaci strategie. Cvičení jsou orientována aplikačně, kdy si studenti vyberou reálnou firmu a na té realizují jednotlivé fáze strategického řízení.
Znalosti: Student umí vysvětlit rozdíl mezi posláním a vizí, umí analyzovat vnitřní i vnější prostředí organizace, umí popsat jednotlivé typy strategií a umí rovněž popsat a vysvětlit proces generování strategických alternativ, výběru optimální strategie a proces implementace a evaluace strategie.
Dovednosti: Student umí vytvořit poslání a vizi podniku, umí realizovat analýzu vnějšího prostředí a rovněž umí s pomocí konkrétních dat používat různé techniky a metody strategického řízení (matici EFE, IFE, SPACE, BCG…) a s jejich pomocí pak formulovat konkrétní strategii podniku.
Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové práce. Umí také prezentovat výsledky své práce (seminární práce či případových studií).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím