Regionální rozvoj

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětRegionální rozvoj (RR)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do problematiky, cíle předmětu, definice pojmů regionální politika a regionální rozvoj, regionální politika a regionální rozvoj v širších právních, historických, politických, územních a vědních souvislostech, základní teorie.
 • Typologie regionů, regionální a strukturální politika EU – programování a financování, strategické dokumenty státu a regionů, role volených představitelů státu, krajů a samospráv, územní plánování.
 • Kvalita života v regionu, základní charakteristiky úrovně rozvoje, regionální analýza a regionální ukazatele, role statistiky a dostupnosti dat, SWOT analýza, programy a strategie rozvoje.
 • Regionální politika EU, ČR a dalších územních celků. Jejich strategické dokumenty, dokumenty a koncepce kraje Vysočina, finanční zajištění rozvojových aktivit v kraji Vysočina, Fond Vysočiny – základy projektování, výběrová a systémová podpora, strategické projekty.
 • Evropské fondy, programovací období, operační programy, evropská územní spolupráce, příklad ROPu NUTS II Jihovýchod.
 • Regionální politika pro venkov – přístupy, nástroje. Základy projektového řízení, projektový cyklus. Ukázky projektů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP projekty. Shrnutí.

Doporučená literatura

 • · WOKOUN, René, et al. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, strategie a programování. Praha. Linde Praha a.s., 2008. 473 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • · BLAŽEK, Jiří, UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. UK v Praze: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.
 • · LABOUNKOVÁ, Vladimíra, PůČEK, Milan, ROHREROVÁ, Ludmila. Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. 1. vyd. Praha: MMR ČR, Ústav územního rozvoje, 2009. 47 s. Dostupný z WWW: . ISBN 978-80-87318-02-7.
 • · Vláda ČR. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 - 2013. 1. vyd. Praha: MMR ČR, 2006. 108 s., 4 přílohy. UV ČR ze dne 17. května 2006 č. 560.
 • · Vláda ČR. Politika územního rozvoje ČR 2008. Sestavil Ústav územního rozvoje. 1. vyd. Praha: MMR ČR, 2009. 91 s. UV ČR ze dne 20. 7. 2009 č. 929.

 • VYSTRČIL, Miloš, ŠULC, Michal. Jak se žije na Vysočině. Redakce, výtvarný návrh a sazba: Petros Martakidis. 1. vyd. Krajský úřad kraje vysočina (Jihlava) : Kraj Vysočina, 2008. 42 s. Dostupný z WWW: . ISBN 978-80-254-3805-3.
 • VYSTRČIL, Miloš. Základy regionálního rozvoje. 2010.
 • MINAŘÍK Bohumil, BORŮVKOVÁ Jana, VYSTRCČIL Miloš. Analýzy v regionálním rozvoji. 1. vyd. Příbram: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013.221 s. ISBN 978-80-7431-129-1.

Anotace

Předmět Regionální rozvoj umožňuje studentům se seznámit se základy regionální politiky a základními teoriemi regionálního rozvoje, zejména s jejich historií, základními pojmy, aktéry, používanými metodami a postupy a jejich využitím při realizaci regionální politiky. Součástí předmětu je i vysvětlení vztahu regionálního rozvoje a regionální politiky k územnímu plánování včetně ukázek praktických vztahů mezi jednotlivými úřady veřejné správy a orgány samosprávy v této oblasti. Předmět poskytuje i základní informace o právním základu podpory regionálního rozvoje zejména na úrovni obecních, městských a krajských samospráv včetně vztahu k základním celostátním a evropským dokumentům a koncepcím. Kromě akademického přístupu k regionální politice a k regionálnímu rozvoji - tzv. regionalistika, je kladen odpovídající důraz i na praktický přístup, na praktický popis výkonu regionální politiky, který se projevuje a realizuje například praktickou činností neakademických institucí – zemí, krajů, obcí, soukromých společností a různých dalších organizací a sdružení. V souvislosti s touto oblastí jsou prezentovány v rovině příkladů i některé konkrétní zejména krajské rozvojové projekty a to především s úmyslem seznámení studentů s principy jejich výběru, přípravy a hodnocení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím