Makroekonomie

Studijní plán:

PředmětMakroekonomie (MAE-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do makroekonomie
 • Měření výstupu hospodářství
 • Rovnovážný výstup hospodářství
 • Modely ekonomické rovnováhy
 • Ekonomický růst a hospodářské cykly
 • Peníze a bankovní soustava
 • Inflace
 • Nezaměstnanost, Phillipsova křivka
 • Role státu v hospodářství, makroekonomická stabilizační politika
 • Fiskální politika
 • Monetární politika
 • Mezinárodní finanční trhy
 • Zahraniční obchod a vnější obchodní politika
 • Ekonomická integrace

Doporučená literatura

 • A. Základní literatura
 • [1] Holman, R.: Ekonomie. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-891-6.
 • [2] Musil, P., Fuchs, K., Franc, A., Grigarčíková, Š.: Ekonomie. 1.vyd. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7.
 • [3] Schiller, B.R.: Makroekonomie. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0169-X.
 • [4] Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1.
 • B. Doporučená literatura
 • [1] Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, 1992. ISBN 978-80-205-0590-3.
 • [2] Holman, R.: Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3.
 • [3] Mankiw, N.G.: Macroeconomics. 5th ed. New York, 2003. ISBN 0-7167-5237-9.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti makroekonomických teorií, osvojit si řetězce vazeb, pochopit a umět vysvětlit běžnou hospodářskou realitu či příčiny konkrétních makroekonomických jevů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů, souvislostí a analýzu makroekonomických problémů a jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá
témata na konkrétních případech i příkladech.


Znalosti: Student zná a popíše základní makroekonomické veličiny a jevy, umí analyzovat základní mechanismus fungování národního hospodářství. Vysvětlí makroekonomický koloběh, makroekonomickou rovnováhu a ekonomické výkyvy v krátkém a dlouhém období. Umí definovat hlavní přístupy k makroekonomické stabilizační politice.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat makroekonomická data, dovede zvažovat varianty pravděpodobného ekonomického vývoje. Je schopen aplikace do řešení problémů podniku.    


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v hospodářské realitě a politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci (v ČR i v širším mezinárodním kontextu). Umí předvídat důsledky hospodářské politiky pro podnikovou praxi. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém vývoji země.


Podmínky udělení zápočtu v prezenčním studiu: (1) Povinná aktivní účast na cvičeních– tolerovány jsou 2 neomluvené absence za semestr. Aktivní účastí je myšlena připravenost studenta na cvičení. Nepřipravenost studenta na cvičení může vyučující hodnotit jako jeho neúčast. (2) Absolvování zápočtového testu a dosažení minimálně 60 % bodů. Na napsání zápočtového testu má student 30 minut. Pokud student zápočtový test nepsal a má neúčast řádně omluvenu, stanoví vyučující náhradní termín, ve kterém student test napíše. Student, který u testu neuspěje (tj. dosáhne méně než  60 % bodů), ale má splněnu aktivní účast, bude psát opravný test v termínu stanoveném vyučujícím. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení minimálně 60% bodů z opravného testu.  Vyučující může stanovit nejvýše jeden opravný zápočtový termín.


Podmínky udělení zápočtu v kombinovaném studiu: Vypracování a odevzdání POTu na konci semestru. POT má formu úvahy na téma: Možnosti využití poznatků z kurzu Makroekonomie v praxi. Rozsah POTu je cca 2 strany (řádkování 1,5, velikost písma 12). POT se odevzdává vedoucímu cvičení. Způsob odevzdání POTu (elektronicky či tištěná podoba) a termín odevzdání stanoví vyučující každého cvičení.


Podmínky složení zkoušky: Zkouška je pouze písemná a má podobu testu. Na napsání testu má student 60 minut. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 % z maximálně možného počtu bodů.


Klasifikace: A 100-93 %, B 92-84 %, C 83-75 %, D 74-67 %, E 66-60 %, F 59 % a méně.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím