Právo

Studijní plán:

PředmětPrávo (PRV-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 1 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Teorie práva
  2. Listina základních práva a svobod, státní symboly
  3. Ústava ČR
  4. Pracovní právo I.
  5. Pracovní právo II.
  6. Živnostenský zákon
  7. Obchodní zákoník – nekalá soutěž, obchodní společnosti
  8. Obchodnězávazkové vztahy
  9. Občanské právo
  10. Trestní právo I.
  11. Trestní právo II.
  12. Státní správa a samospráva
  13. Správní právo
  14. Rodinné právo

Doporučená literatura

 • 1. JANKŮ, M. a kolektiv. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C.H.Beck, 2010, 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7400-344-8.
  2. HAVRÁNEK, J. et al.: Teorie práva. PrF MUBrno, Brno, 2008.
  3. FALDYNA, F. a kol. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, vydání druhé, aktualizované. ISBN 978-80-7357-577-9.
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  5. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
  6. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  7. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v p. z.
  8. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v p. z.
  9. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v p.z.
  10. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  11. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v p. z.
  12. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v p. z.
  13. Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
  14. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v p. z.
  15. Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, v p. z.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky právního prostředí, v němž fungují jednotlivé právní subjekty. Přednášky poskytnou úvodní náhled do problematiky fungování práva ve společnosti a seznámí studenty se základy fungování práva ve společnosti, a to ve vybraných odvětvích práva.


Znalosti: Student umí popsat fungování základních právních norem ve společnosti v návaznosti na denní praxi. Vysvětlí úlohu práva a jeho potřeby ve společnosti.


Dovednosti: Student dovede vymezit svá práva a povinnosti v každodenní praxi ve společnosti.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat s právním názvoslovím a orientuje se v základních problémech  práva v rozsahu potřebném pro  praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím