Patologie

Studijní plán:

PředmětPatologie (PAT)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Radovan Kaštan
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Předmět patologie, zánik organismu, metody patologie, nemoc, pitva.
 • Regresivní a metabolické změny.
 • Záněty, nekróza, gangréna, atrofie.
 • Diabetes mellitus.
 • Litiáza. Patologické pigmentace.
 • Progresivní změny, nádory, regenerace, reparace, hypertrofie, hyperplazie, dysplazie, transplantace.
 • Poruchy pohybového systému.
 • Poruchy acidobazické rovnováhy; poruchy oběhu krve a mízy.
 • Poruchy dýchání.
 • Poruchy trávicího systému.
 • Poruchy močového systému.
 • Poruchy nervového systému.
 • Geneticky podmíněné nemoci.
 • Monogenní nemoci – hereditární, AR, AD, vázané na X chromozom. Získané – v důsledku mutace jednoho genu. Multifaktoriální nemoci. Genetická predispozice.
 • Hypoxie organismu, poruchy transportu kyslíku.
 • Poruchy a onemocnění krve a krvetvorné tkáně.
 • Metabolismus novorozeneckého a kojeneckého období.
 • Problematika metabolismu v období těhotenství a kojení.
 • Porfyrie, fenylketonurie, albinismus, homocystinurie.
 • Poruchy vývoje plodu.
 • Poruchy sexuální diferenciace, syndromy, hermafroditismus – typy, kryptorchismus.
 • Poruchy růstu, nedostatečný růst, nadměrný růst.
 • Patofyziologie respiračního traktu.
 • Poruchy objemové, osmotické a iontové rovnováhy, poruchy ABR vždy s ohledem na klinickou manifestaci v období fází těhotenství a porodu. Otoky - etiologie, manifestace, následky.
 • Přehled dědičných poruch jako příčin onemocnění: - ledvin, GIT, endokrinního systému, nervového systému, kostí, kloubů.
 • Uzávěr dýchacích cest, aspirace, tonutí, spánková apnoe, RDS, plicní edém, adnátní pneumonie, bronchiální astma, cystická fibróza.
 • Cvičení:
 • Imunopatofyziologie těhotenství a novorozence v přehledu.
 • Primární a sekundární imunodeficience v přehledu.
 • Zánět. Hojení. Bolest.
 • Stres, eustres, distres - porucha adaptačních mechanismů v průběhu těhotenství a porodu.
 • Drogy během těhotenství a novorozence v přehledu.
 • Hypoxie organismu, poruchy transportu kyslíku.
 • Primární trombocytémie, primární myelofibrózy, aplazie červené řady, Fanconiho anemie, hemolytická anemie, poruchy funkce granulocytů, jejich adheze, poruchy chemotaxe, destrukce fagocytovaného materiálu, vaskulopatie, trombocytopenie, trombocyto-patie vrozené, vrozené poruchy koagulace, DIC, krvácení do dutiny břišní, vrozené hyperkoagulační poruchy.
 • Význam O2 pro organismus, kritická tenze O2 , tkáňová hypoxie, O2 transportní mechanismus, klasifikace stavů hypoxie. Reakce bb. na hypoxii.
 • Porfyrie, fenylketonurie, albinismus, homocystinurie.
 • Poruchy vývoje srdce.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MAČÁK, J., MAČÁKOVÁ, J. Patologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 372 s. ISBN 978-80-247-0785-3.
 • Doporučená:
 • FÖLSCH, U. R., KOCHSIEK, K., SCHMIDT R. F. Patologická fyziologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 588 s. ISBN 80-247-0319-X.
 • POVÝŠIL, C., ŠTEINER, I. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.
 • POVÝŠIL, C., ŠTEINER, I. Speciální patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7262-494-2.

Anotace


Výsledky učení:


 Cíl:


Cílem je seznámit studenty s nemocemi z hlediska příčin, se zánikem organismu, s regresivními   a metabolickými změnami, záněty a nádory. Vybavit studenty informacemi   o poruchách oběhu krve a mízy, poruchách dýchacího, močového, trávicího   a pohlavního ústrojí, dále poruchách hormonálních a poruchách vývoje, výživy   a imunity. Dalším cílem je seznámit studenta s oblastí patologické anatomie a   patologické fyziologie.Znalosti:


Student zná jednotlivé druhy nemocí, zná příčiny   úmrtí. Zná poruchy jednotlivých orgánových soustav. Zná oblast patologické   anatomie a patologické fyziologie.


Dovednosti:


Student dovede popsat jednotlivé druhy onemocnění   z hlediska příčin. Dovede popsat příčiny zániku organismu. Dovede popsat   poruch jednotlivých orgánových soustav.Obecné způsobilosti:


Student   získává vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet – vypracování seminární práce na zadané téma.


Zkouška – ústní pohovor z teoretických znalostí získaných na přednáškách a studiem povinné a doporučené literatury.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 24 hodin                            Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava:  24 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                            Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem:60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím