Diplomový seminář

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětDiplomový seminář (DS)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 5 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Formální úprava a zpracování bakalářské práce
 • 2. Struktura bakalářské práce
 • 3. Citace tištěných, elektronických a dalších zdrojů
 • 4. Neverbální prvky práce, (obrazová prezentace, tabulky, grafy)
 • 5. Teoreticko-metodická část bakalářské práce - cíl bakalářské práce a diskuse literatury, informační zdroje
 • 6. Teoreticko-metodická část bakalářské práce - metody a jejich zdůvodnění, hypotéza
 • 7. Praktická část -elementární výzkumná činnost, získané údaje a jejich zpracování
 • 8. Praktická část - vyhodnocení, závěry, přínos pro rozvoj teorie, aplikace poznatků ve společenské praxi
 • 9. Obhajoba bakalářské práce - formální stránka, prezentace bakalářské práce a výsledků, posudky, reakce diplomanta
 • 10. – 13. Praktické studentské prezentace

Doporučená literatura

 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 165 s. ISBN 80-85931-99-0
 • MEŠKO, Dušan. KATUŠÁK, Dušan. FINDRA, Ján a kolektiv. Akademická příručka. České, upravené vydání Martin: Osveta, 2006. 483 s. Přel. Marie Krčmová, Karla Miloševičová. ISBN 80–8063–219-7
 • ŠIMEK, Dušan. KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci filosofická fakulta, 2002. 57 s. ISBN 80-244-0435-4
 • BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 http://www.boldis.cz/citace/citace.html
 • Norma ČSN ISO 7144 (010161) z r. 1997: Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů, jež je národní verzí mezinárodní ISO 7144 z r. 1986: Dokumentace – Úprava diplomových a kvalifikačních prací a podobných dokumentů.
 • Norma ČSN ISO 7144 (010161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů (platná od 1. 4. 1997).
 • Norma ČSN ISO 690 (010197), Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura (od 1. 1. 1997) a ČSN ISO 690 – 2 (010197), Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty, nebo jejich části (od 1. 2. 2000).

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy elementární odborné práce, osvojení forem a metod zpracování získaných podkladových materiálů. Jsou procvičovány způsoby prezentace výsledků v kvalitativní úrovni, která splňuje požadavky kladené na závěrečné práce vysokoškolského bakalářského stupně. Důraz je kladen na schopnost aplikace závěrů do společenské praxe se zaměřením ke studovanému oboru


Znalosti: Student umí popsat požadavky na tvorbu bakalářské práce. Student prokazuje znalost zásad práce s odbornou literaturou českou a zahraniční, znalost metod terénního výzkumu a zpracování statistických podkladových materiálů. Student umí popsat postup zpracování a prezentace výsledků výzkumu v souladu s unijními standardy a s požadavky kladenými na závěrečné práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě


Dovednosti: Student umí připravit prezentaci a obhajobu dílčích výsledků svého výzkumu v rámci výuky, je schopen zdůvodnit použité metody v souladu s cílem závěrečné práce a s požadavky zadání bakalářské práce. Student umí bakalářskou práci formálně zpracovat ve standardní úpravě.


Obecné způsobilosti: Po absolutoriu je student schopen v rámci společenské praxe v oboru písemnou formou zpracovat odborné studie za použití české a zahraniční literatury a osvojené výzkumné činnosti. Student je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.


 


Upozornění: Student nižšího než 5. semestru si může předmět zapsat pouze v případě, že má již v IS zaregistrováno téma bakalářské práce!

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím