Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Vymezení procesů socializace a osobní autokultivace 1.1. Kulturní antropologie - přehled teorií, kulturní vzorce, evolucionizmus, difuzionizmus, kulturní relativizmus, hypotéza kreativizace. 1.2. Psychologie kultury - vymezení, předmět a metody. 2. Imaginace a osobnost 2.1. Pojem imaginace - historické i současné koncepce 2.2. Funkce imaginace v adaptačním procesu - poznávací, katartická, anticipační, fixační, abreaktivní, kreativní, pro sebeformování a sebeuplatnění, funkce integrační, harmonizační a teleologická. 3. Imaginativní aktivity a jejich přínos pro optimalizaci duševního ekvilibria. 3.1. Charakter, dynamika a funkce snů, mýtů, pohádek v procesu kultivace. 3.2. Význam dětské hry. Faktory dopadu dramatické tvorby a její význam pro sociální integraci. 3.3. Výtvarné umění jako výraz a prostředek imaginativní komunikace, aspekty historických přístupů, umění a doba, umění v životě, Úroveň vnímání uměleckého díla a osobnost. Citové myšlení a znaková řeč artefaktů. Achitektura a charakter životního prostředí jako výraz atmosféry doby. Symbol v architektuře. Předmět ekologické psychologie. Prožívání životního prostředí. Mezilidské vztahy a životní prostředí. 4. Aplikace uvedených teoretických východisek psychologie kultury při demonstraci reálií nejvýznamnějších historických i současných světových kultur (Egypta, Mexika, Indie, Číny, Antiky, kultur Jižná Ameriky, Předního východu, Střední Asie, Zakavkazska aj.).

Doporučená literatura

 • ČAČKA, O.: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Doplněk, Brno, 1999.
 • BOESCH, Ernst E. Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin: Springer, 1991. 94 s.
  BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 3. vyd. Praha : Triton, 1998. 259 s.
  ČERNOUŠEK, Michael. Psychologie životního prostředí. Praha : Horizont, 1992 196 s.
  GOMBICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Praha : Odeon, 1985. 534 s.
  ROGERS, Alisdair. Lidé a kultury. Translated by Antonín Otáhal - Jan Pilař. Praha : Nakladatelský dům OP, 1995. 256 s.
  SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 2. rozš. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 303 s.
  VIEWEGH, Josef. Psychologie umělecké literatury :k problematice a metodologii nové interdisciplíny. Brno : Psychologický ústav AV ČR, 1999. 306 s.
  WOLF, Josef. Člověk a jeho svět :úvod do studia antropologických věd : základní antropologické otázky : kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 212 s.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím