Finanční účetnictví 1

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětFinanční účetnictví 1 (FU1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 4 kr. ZA

Sylabus


 • Finanční účetnictví - význam, základní pojmy, informační systém
 • Mezinárodní regulace účetnictví, legislativní úprava v ČR
 • Majetek a zdroje krytí, rozvaha (bilance)
 • Účty rozvahové a výsledkové, účetní zápis
 • Účetní doklady, kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů inventarizace
 • Účetní knihy, přezkušování formální správnosti účetních zápisů, opravy, směrná účtová osnova
 • Zásoby - charakteristika, členění, oceňování a způsoby pořízení, evidence zásob
 • Zásoby - účetní záznam hospodářských operací
 • Dlouhodobý majetek organizace – klasifikace, oceňování a způsoby pořízení, odepisování
 • Dlouhodobý majetek organizace – komplexní účetní problematika
 • Finanční účty
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady, výnosy, účetní výsledek hospodaření

Doporučená literatura

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 157 s. Praktikum. ISBN 978-80-7380-305-6.
 • ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava. Finanční účetnictví I. Sbírka řešených příkladů a úloh k procvičování. Vyd. 2. Praha : Oeconomica 2010, 166 s. ISBN 978-80-245-1506-9.
 • KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2012, ix, 412 s. :. ISBN 978-80-7273-169-5.
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • České účetní standardy č. 001 až 023
 • JANHUBA, Miloslav. Teorie účetnictví : výběr z problematiky. první. Praha : Oeconomica, 2010. 176 s. ISBN 978-80-245-1662-2.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Podvojné účetnictví 2011. osmnácté. Praha : GRADA, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3807-9.
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím. Olomouc: ANAG, 2012, sv. Účetnictví (ANAG). ISBN 978-80-7263-633-4.

Anotace

Cíl a obsah předmětu: Orientace v základech účetnictví, bezproblémová interpretace slovních úloh, získávání schopnosti aplikace účetnictví při podnikatelském rozhodování, jistota ve způsobech účtování jednotlivých účetních případů účetnictví podnikatelských subjektů. Doporučení: Zařazení do studijního plánu zároveň s předmětem Ekonomika, či po jeho absolvování. Způsob ukončení: Zápočet z teoretických a praktických znalostí, které se ověřují písemně komplexním příkladem a testem obsahujícím teorii účetní problematiky v podobě uzavřených otázek. Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních, která spočívá v aktivní práci studenta na cvičeních, v řešení příkladů pomocí elearningové opory a zpracování souvislého příkladu v požadovaném termínu a požadované kvalitě.


Znalosti: Student se orientuje v účetním informačním systému malých, středních a velkých podnikatelských subjektů, jeho vazbách na systém manažerský a daňový. Aplikuje metodu podvojného zápisu na konkrétní hospodářské operace. Zdůvodní použití příslušných účtů z pohledu dopadu hospodářské operace na finanční, hospodářskou a majetkovou situaci účetní jednotky. Dokáže posoudit dopady hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky. Zaúčtuje účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazení, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví.


Dovednosti: Student vytvoří základní účetní informační systém účetních jednotek, sestaví počáteční rozvahu, zaúčtuje jednotlivé hospodářské operace v účetním systému během účetního období na účty a zapíše do účetních knih, sestaví konečnou rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu. Dokáže zaúčtovat základní hospodářské operace podnikatelských subjektů pomocí účetního rozvrhu s použitím konkrétních účtů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím