Ruský jazyk 2/CR-u2

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

PředmětRuský jazyk 2/CR-u2 (RUJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • L4 - Výchozí text. 1. pád číslovek 30 - 90 a 100 - 1000. Podstatná jména po číslovkách.Podstatná jména (брат,мама) v 1. -3. pádě j.č.. Osobní zájmena v 1. a 3. pádě. Časování sloves быть, учить,посмотреть. Telefonování.
 • L5 - Výchozí texty. Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4. Věty typu: Папа врач. Он врач. У тебя есть брат У меня есть брат. У меня нет брата. 6. p.j.č. podstatných jmen
  (в школе, на заводе, …). Osobní zájmena v 1. - 4.p. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. č.
  Časování sloves учиться, работать, хотеть v přítomném čase. Rodina.
 • L6 - Výchozí texty. I. a II. časování sloves v přítomném čase. Slovesa se
  skupinou -ова-, -ева-. Časování zvratných sloves v přít. čase. Časování sloves se změnou
  kmenových souhlásek (писать, ходить) v přít. čase. Věty typu: Папа работает врачом.7. pád j.č. u vybraných podstatných jmen. Názvy profesí mužů a žen. 4. pád osobních zájmen. Povolání.

Doporučená literatura

 • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
 • E-learningová opora RUJ2/CR-u2. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.


Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím