Cestovní ruch 1

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětCestovní ruch 1 (CR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vymezení pojmu cestovní ruch, vývoj cestovního ruchu v ČR a ve světě
 • Orgány a organizace cestovního ruchu v České republice a ve světě
 • Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v České republice
 • Cestovní ruch a ostatní složky národního hospodářství
 • Druhy a formy cestovního ruchu, příjezdový a výjezdový CR, jejich specifika
 • Rozvojové programy v cestovním ruchu
 • Podnikání v cestovním ruchu, právní úprava cestovního ruchu v České republice
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikaní v znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikaní v oblasti cestovného ruchu v znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník
 • Pojištění v cestovním ruchu. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele – reklamační řád
 • Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
 • Služby cestovního ruchu – charakteristika a klasifikace
 • Služby pasových a celních orgánů
 • Dopravní služby v cestovním ruchu
 • Služby silniční a železniční dopravy
 • AETR, plánování, příprava a kalkulace zájezdu

Doporučená literatura

 • POVINNÁ LITERATURA
 • LINDEROVÁ, Ivica. Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis, 2015, 249 s. ISBN 978-80-85970-86-9.
 • LINDEROVÁ, Ivica. Cestovní ruch - Základy a právní úprava. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013, 267 s. ISBN 978-80-87035-82-5. (ke stažení: disk S, E-learning)
 • LINDEROVÁ, Ivica; SCHOLZ, Petr. Cestovní ruch. Sbírka příkladů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2014, 116 s. ISBN 978-80-87035-97-9. (ke stažení disk S, E-learning)
 • DOPRUČENÁ LITERATURA
 • GÚČIK, Marian. Cestovný ruch. Úvod do štúdia. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010, 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8.
 • FREYER, Walter. Tourismus – Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. 2006. 568 s. ISBN 3-486-57874-X.
 • GÚČIK, Marian a i. Krátky slovník cestovného ruchu. Knižnica cestovného ruchu 6. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2004. ISBN 80-88945-73.
 • JAFARI, Jafar. Encyklopedia of tourism. Londýn: Routlege, 2000. ISBN 0-415-15405-7.
 • KIRÁĽOVÁ, Alžběta: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha : EKOPRESS, 2003. ISBN 80-86119-56-4.
 • KUNEŠOVÁ, Eva; FARKOVÁ, Blanka. Technika zahraničních zájezdů. Praha : IDEA SERVIS, 2004. 137 s. ISBN 80-85970-44-9.
 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : IDEA SERVIS, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • PÁSKOVÁ, Martina; ZELENKA, Josef. Cestovní ruch : výkladový slovník. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 432 s.
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice : význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích : evropská integrace a mezinárodní turismus. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8.
 • PALATKOVÁ, Monika; ZICHOVÁ, Jitka. Ekonomika turismu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 205 s. ISBN 978-80-247-3748-5.
 • PETRŮ, Zdenka. Základy ekonomiky cestovního ruchu. Praha : Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-55-5.
 • RUX, Jaromír ; VANÍČEK, Jiří . Úvod do studia cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007.
 • RYGLOVÁ, Kateřina; BURIAN, Michal; VAJČNEROVÁ, Ida. Cestovní ruch: podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3.
 • TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 196 s. ISBN 978-80-247-3842-0.
 • ZURYNEK, Josef; ZELENÝ, Lubomír; MERVART, Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha : ASPI, 2008. 280 s. ISBN 978-80-7357-335-5.
 • Sbírka zákonů ČR
  Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník,
  Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
  Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
 • odborná periodika (vybrané state) - COT business, Studia Turistica, Ekonomická revue cestovného ruchu, Horeca aj.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o problematice cestovního ruchu, terminologii a organizaci turismu. Přednášená problematika dále zahrnuje základní právní předpisy v oblasti cestovního ruchu a informace o službách cestovního ruchu (zejména o pasových, celních a dopravních službách). Cvičení jsou zaměřena na procvičování jednotlivých témat a na osvojení si postupu při plánování, tvorbě a kalkulaci zájezdu.


Znalosti: Student umí definovat a vysvětlit základní pojmy cestovního ruchu, umí vysvětlit postavení a význam cestovního ruchu v hospodářství našeho státu i světa, umí vyjmenovat a popsat nejdůležitější orgány a organizace cestovního ruchu v ČR a ve světě. Student umí vyjmenovat základní právní předpisy a koncepční dokumenty v oblasti cestovního ruchu a umí vysvětlit jejich dopad na řízení cestovního ruchu a na poskytování jednotlivých služeb (živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákon o ochraně spotřebitele, Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR, základní legislativa EU pro oblast cestovního ruchu aj.). Student umí vyjmenovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a umí zhodnotit předpoklady České republiky. Student umí vyjmenovat a popsat specifika služeb cestovního ruchu. Student umí podrobně popsat služby pojišťovací, celní a pasové, dopravní služby (především služby silniční a železniční dopravy). Student umí vyjmenovat pravidla poskytování dopravních služeb podle AETRu a umí popsat postup tvorby produktu cestovního ruchu typu zájezd (včetně jeho kalkulace).


Dovednosti: Student umí sestavit na základě zadání návrh zájezdu, a to včetně jeho trasování, chronologie, čerpání služeb a předběžné kalkulace.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice současného cestovního ruchu, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu. Student je schopen používat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím