Geografie CR 1/C3

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma

PředmětGeografie CR 1/C3 (GECR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Eva Janoušková, Ph.D. ( janouskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 3 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 2 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Vymezení pojmu, obsah geografie cestovního ruchu
 • Cestovní ruch a ostatní složky hospodářství
 • Cestovní ruch a územní plánování
 • Vztah cestovního ruchu a principů trvale udržitelného rozvoje v regionech různé hierarchie
 • Geografické aspekty cestovního ruchu
 • Typologie oblastí a středisek cestovního ruchu
 • Cestovní ruch v České republice - fyzickogeografické a socioekonomické podmínky, oblasti a střediska

Doporučená literatura

 • JANOUŠKOVÁ E., CHALUPA P., HÜBELOVÁ D.: Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. Studijní opora VŠPJ, Jihlava 2012
 • VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M.: Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-340-7
 • ŠTYRSKÝ, J., ŠÍPEK, J.: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
 • ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J.: Geografie cestovního ruchu. Karolinum Praha, 2001.
 • MEČIAR, J.: Úvod do studia geografie. Pedagogická fakulta MU Brno, katedra geografie, 2006.
 • RUSKOVÁ, D., ŠTYRSKÝ, J.: Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2000.

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni chápat příčiny a zákonitosti rozmístění cestovního ruchu na Zemi v oblastech rozličné velikosti a významu. Přednášky poskytnou výklad základních pojmů a vysvětlení souvislostí především ekonomicko-geografických jevů. Ve druhé části kurzu GECR1 jsou získané poznatky aplikovány na podmínky cestovního ruchu v České republice. Ve cvičeních se studenti učí analyzovat vliv geografických jevů na rozvoj cestovního ruchu a vyvozovat možné důsledky těchto jevů pro cestovní ruch v celoplanetárním měřítku.Odborné znalosti: Student prokazuje znalosti obecných geografických pojmů, umí vysvětlit jaké je postavení Geografie cestovního ruchu v rámci geografických věd. Umí charakterizovat geografické aspekty světového hospodářství i hospodářství ČR. Student umí popsat předpoklady cestovního ruchu a konkrétní rozmístění cestovního ruchu v České republice.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu ČR. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území. Je schopen aplikace např. v rámci územního plánování.    


Obecné způsobilosti:  Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro dané území. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím