Samospráva ve veřejné správě

Studijní plán:

PředmětSamospráva ve veřejné správě (SVS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Věra Nečadová ( necadova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Pojem správy, soukromá a veřejná správa.
 • Historický vývoj veřejné správy jako výkonu veřejné moci a jejího přerozdělení.
 • Stát, právní stát, znaky právního státu.
 • Veřejná správa a její role – funkce a úkoly veřejné správy.
 • Funkční a organizační pojetí veřejné správy (principy veřejné správy), subjekty veřejné správy v ČR, reforma veřejné správy.
 • Veřejná samospráva, právo na samosprávu, samospráva a stát
 • Územní členění územní samosprávy v ČR
 • Úrovně územní samosprávy
 • Působnosti jednotlivých úrovní územní samosprávy, princip subsidiarity
 • Samostatná působnost měst a obcí, statutární města, svazky obcí – obecné vymezení, vztah k přenesené působnosti, rozhodování a kontrola.
 • Samostatná působnost krajů – obecné vymezení, vztah k přenesené působnosti, rozhodování a kontrola.
 • Samosprávné orgány měst a obcí.
 • Samosprávné orgány krajů.
 • Organizace zřizované nebo svojí činností a majetkem spojené s rozpočty samosprávných územních celků.
 • Veřejné rozpočty, hospodaření územních samospráv. Dozor státu nad výkonem působnosti obcí.
 • Podíl občanů na územní správě.

Doporučená literatura

 • PEKOVÁ,J.: Finance územní samosprávy – územní aspekty. Victoria Publishing. Praha 1999
 • POMAHAČ,R. VIDLÁKOVÁ, O.: Veřejná správa I., C.H.Beck, Praha. 2002.
 • FIALA, P., SCHUBERT, K. Moderní analýza politiky. Úvod do teorií a metod policy
  analysis. Brno: Barrister&Principal, 2000.
 • HUDÁK, J., JÜPTNER., P., SVOBODA, J. (EDS.) Komunální politické systémy. Praha: FF UK, 2003.

Anotace


Anotace předmětu a výstupy předmětu


Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem samosprávy v rámci veřejné správy v ČR. Naučit studenty rozlišovat výkon přenesené státní správy a samosprávy na jednotlivých stupních samosprávy v  ČR. Výuka se bude též zabývat problematikou analýzy územního členění samosprávných celků, jejich historickým  vývojem a současnou úlohou v životě společnosti. Pozornost bude též věnována vysvětlení popisu fungování veřejné a státní správy ve vybraných zemích EU a úloze EU na formování lokální a regionální samosprávy v Evropě.            Dalším cílem je orientace v problematice veřejné správy,  pochopení  logiky vztahů a procesů probíhajících v rámci veřejné správy, získání obecného základu veřejné správy  a obecné pochopení problematiky s veřejnou správou související.


Znalosti: Student zná a   jednoznačně charakterizuje  systém samosprávy v rámci veřejné správy v ČR, když zároveň zcela zřetelně umí rozlišit výkon přenesené státní správy a problematiku samosprávy na jednotlivých stupních samosprávy v ČR. Vysvětlí  jasně členění ČR na  územně samosprávné celky, zdůvodní význam tohoto členění a to i v souvislosti s fungováním veřejné a státní správy ve vybraných zemích EU. Umí definovat logiku vztahů a procesů, které se uskutečňují v rámci veřejné správy.


Dovednosti: Student   umí správně interpretovat poznatky spojené s problematikou  veřejné správy, státní správy a samosprávy, jasně vymezí jejich činnosti a případné další náplně, vysvětlí podstatu  a obvyklé zákonitosti veřejné správy, státní správy a samosprávy v podmínkách ČR a částečně i v rámci některých zemí EU.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v záležitostech, které se týkají státní správy, veřejné správy a samosprávy. Umí odhadnout některé možné kroky v této oblasti. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o situaci v oblasti veřejné správy, státní správy a samosprávy a vyvozovat přiměřené závěry.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím