Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v interních oborech (OPNI)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • A) Semináře:
 • 1. Koncepce oboru vnitřního lékařství
 • 2. Vyšetřovací metody ve vnitřním lékařství
 • 3. Všeobecná ošetřovatelská anemnestika a diagnostika u plánovaně hospitalizovaných nemocných s interní problematikou
 • 4. Onemocnění dýchacího ústrojí
 • 5. Onemocnění srdce
 • 6. Onemocnění cév
 • 7. Základy imunologie
 • 8. Onemocnění krve a krvetvorných tkání
 • 9. Nemoci pohybového ústrojí
 • 10. Onemocnění trávicího ústrojí
 • 11. Onemocnění ledvin
 • 12. Onemocnění z poruch metabolismu:
 • 13. Onemocnění z poruch vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství metabolizmus vody
 • 14. Diabetes mellitus
 • 15. Onemocnění z poruch endokrinních žláz
 • 16. Naléhavé situace ve vnitřním lékařství. Indikace k přijetí na JIP
 • 17. Klinická onkologie
 • B) Cvičení:
 • Ošetřovatelská anemnestika a diagnostika u hospitalizovaných nemocných s onemocněním:
 • 1. dýchacího ústrojí
 • 2. srdce
 • 3. cév
 • 4. imunodeficity
 • 5. krve a krvetvorných tkání
 • 6. pohybového ústrojí
 • 7. trávicího ústrojí
 • 8. ledvin a močových cest
 • 9. metabolickým
 • 10. poruchou vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství
 • 11. diabetes mellitus
 • 12. endokrinních žláz

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • CHROBÁK,L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 2007
 • KLENER, P.: Vnitřní lékařství. 2. vyd., Praha: Galén, 2001
 • SOUČEK M, ŠPINAR J, SVAČINA P a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005.
 • Doporučená literatura:
 • FRIEDLOVÁ, Karolina: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Grada, 2007
 • KAZIL, Petr – KAZILOVÁ, Markéta A.: Divertikulární nemoc tračníku.Grada, 2007
 • KOLÁŘ, Jiří: Kardiologie pro sestry intenzivní péče, Akcenta s r.o., 1999
 • KUBEŠOVÁ, H. a kol.: Komplikace vnitřních chorob, Brno: IDV PZ, 2000
 • LUKÁŠ, Karel a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, 2007
 • MARTÍNEK, Jan – ŠPIČÁK, Julius: Onemocnění žaludku a dvanáctníku, Triton, 2000
 • RYBKA, Jaroslav: Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění, Grada,2007
 • SOVOVÁ,E. - ŘEHOŘOVÁ,J.: Kardiologie pro obor ošetřovatelství. Grada, 2004
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A. – Nejedlá,M.: Interní ošetřovatelství 1. Grada, 2006
 • ŠPIČÁK, Julius: Akutní pankreatitida. Grada, 2005
 • ŠTEJFA, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, 2001
 • TEPLAN,V. – HORÁČKOVÁ, M. – BÉBROVÁ,, E. a kol.: Infekce ledvin a močových cest.
 • VOJÁČEK, Jan – MALÝ, Martin a kol.: Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi. Grada, 2004
 • VOKURKA, Samuel: Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. Galén, 2005
 • VORLÍČEK, J.- ABRAHÁMOVÁ, J. – VORLÍČKOVÁ,H. a kol: Klinická onkologie pro sestry. Grada, 2006
 • VYSLOUŽIL, Kamil: Komplexní léčba nádorů rekta, Grada, 2005
 • ZBOŘIL, V. a kol.: Imunosupresiva v léčbě idiopatických střevních zánětů , Grada , 2007
 • ZBOŘIL, V. a kol.: Mikroflóra trávicího traktu (klinické souvislosti). Grada, 2005

Anotace

Cílem předmětu je získat znalosti o projevech, příznacích, diagnostických a terapeutických postupech ve vnitřním lékařství, s aplikací ošetřovatelského procesu u jedinců s interním onemocněním se zvláštním zřetelem na ženu Studující získávají poznatky o základní ošetřovatelské péči – tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky klienta s interním onemocněním – ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév, trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím