Etika/VSPA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětEtika/VSPA (ETIv)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod do lékařské etiky a bioetiky. Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice.
 • 2. Základní etické teorie, etické kodexy, moderní liberální proudy.
 • 3. Hodnota života, kvalita života. Funkce svědomí a vůle.
 • 4. Etické řešení konfliktů.
 • 5. Smrt a umírání, přijetí diagnózy, pravda o diagnóze.
 • 6. Vztah –lékař, pacient, sestra. Dehumanizace medicíny.
 • 7. Práva člověka, práva pacienta.
 • 8. Etický kodex sester.
 • 9. Informovaný souhlas. Otázky ukončení života – euthanasie, interrupce, DNR.
 • 10. Bioetická konvence Rady Evropy, Helsinská deklarace.
 • 11. Experiment na člověku, zásady lékařského výzkumu.
 • 12. Alternativní medicína.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  HAŠKOVCOVÁ, H.: Etický kodex sester
  KUTNOHORSKÁ,J.: Etika v ošetřovatelství. Grada, 2007
  MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada, 2005
 • Doporučená literatura:
  FIŠEROVÁ, I.: Etika v ošetřovatelství. Brno: IDV PZ, 1995
  HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku, IDVZP, Brno
  HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika, Praha: Galén, 1997
  HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství A. Krtilové, 1996

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu sester a dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost obhájit je. Vede studenty ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy a procesy ve společnosti ve vztahu k etice v medicíně a ošetřovatelstvíCíl:


cílem je vybavit studenty informacemi zaměřujícími   se na etické otázky vykonávání   ošetřovatelské profese. Dalším cílem je seznámit studenty s integrací etických   principů do Etického kodexu sester a dotýká se i etických dilemat v   jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům.Znalosti:


Student zná základní etické principy   v ošetřovatelské praxi.Dovednosti:


Student dovede najít   a formulovat vlastní etická východiska a schopnost obhájit je.Obecné   způsobilosti:


Vede   studenty ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy a procesy ve společnosti   ve vztahu k etice v medicíně a ošetřovatelství.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím