Základy statistiky

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětZáklady statistiky (ZST)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 1 kr. ZA

Sylabus

 • Zpracování dat v databázi s využitím Excelu. Grafické znázornění dat.
 • Prosté třídění, funkce COUNTIF
 • Skupinové třídění, funkce ČETNOSTI, histogram
 • Výpočet prostého a váženého aritmetického průměru
 • Medián, kvartily, krabicový graf
 • Rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.
 • Korelační koeficient, lineární regrese.
 • Kontingenční tabulky, chí-kvadrát.
 • Okamžikové a intervalové časové řady. Výpočet průměrné hodnoty.
 • Absolutní a relativní přírůstky.

Doporučená literatura

 • Borůvková, J.: Statistika pro zdravotnické obory. Jihlava, 2012. Opora dostupná v e learningovém kurzu Základy stistiky.
 • J. Chajdiak, Štatistika jednoducho, Bratislava, Statis 2003.
 • M. Rimarčík, Štatistika pre prax, Marian Rimarčík Bratislava, 2009. ISBN 8096981311

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními statistickými metodami a s jejich aplikací při zpracování dat pořízených zpravidla dotazníkovým šetřením.


 


Znalosti: Student zná základní typy proměnných, rozumí pojmům třídění dat, kontingenční tabulka a zpracování dat a ví, které metody zpracování a prezentace dat jsou vhodné pro jednotlivé typy proměnných.


 


Dovednosti: Student umí třídit data, vytvořit kontingenční tabulku, vypočítat základní charakteristiky popisující soubor a graficky data prezentovat. Umí používat software MS Excel v potřebném rozsahu.   


 


Obecné způsobilosti: Student je obeznámen se základním statistickým aparátem a je vybaven nástroji ke zvládnutí praktických úkolů v oblasti zpracování dat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím