Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 (OAKS1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Petr Cvrček, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Cvičení:
 • Léčení prudkého krvácení.
 • Základy anesteziologie.
 • Místní anestezie, léčení bolest.
 • Základy KPR v terénu, v nemocnici.
 • Transplantační program.
 • Intenzivní péče – definice oborové a mezioborové intenzivní péče.
 • Základní péče o dýchací cesty.
 • Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu – emergency.
 • Základy infuzní léčby, úplná žilní výživa.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.
 • PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0064-4.
 • STREITOVÁ, Dana a Renáta ZOUBKOVÁ. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5215-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Nezbytnou součástí předmětu je získání základů první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Znalosti:


Student zvládne během studia oblasti v gynekologii a porodnictví a následující oblasti oboru: analgezie, porodnická i gynekologická a to, medikamentózní tak nemedikamentózní anestezie v rozsahu „asistence“ anesteziologa při gynekologických a porodnických výkonech.Dovednosti:


Resuscitace při nejčastějších náhlých stavech.Obecné způsobilosti:


Studující získávají poznatky o základní ošetřovatelské péči – tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím