Genetika

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012

PředmětGenetika (GEN-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Jakub Trizuljak
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do předmětu genetiky, základní pojmy.
 • Vrozené vývojové vady, jejich rozdělení a etiologie.
 • Formy dědičnosti, nejčastější autozomálně dominantní, recesivní vady a onemocnění s vazbou na X
  chromozom .
 • Multifaktoriálně dědičné vady – diabetes melitus, dyslipidemie, hypertenze, psychická onemocnění.
 • Klinická cytogenetika.
 • Základy analýzy struktury DNA, využití metodik DNA pro praxi.
 • Cvičení:
 • Genetické poradenství.
 • Etické problémy lékařské genetiky.
 • Modelové ukázky vrozených vývojových vad.
 • Genetické aspekty vývoje zárodku

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • DORIAN, J., PRICHARD, B., KORF, R. Základy lékařské genetiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7262-449-2.
 • Doporučená:
 • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika (I.díl). 2. vydání. Praha : Karolinum, 2015. 124 s.  ISBN 978-80-2462-835-6.
 • KOHOUTOVÁ, Milada, et al. Lékařská biologie a genetika. (II. díl). 2. vydání. Praha : Karolinum, 2017. 204 s. ISBN 978-80-246-3790-7.
 • PANCZAK, Aleš, et al. Lékařská biologie a genetika (III. díl). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2013. 146 s. ISBN 978-80-2462-415-0.
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J SIMMONS. Genetika. 2. vydání. Brno : muni PRESS, 2018. 844 s. ISBN 978-80-210-8613-5.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je zvládnutí základů genetiky, která se v současné době stává nepostradatelnou na všech úrovních lékařské péče. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Znalosti:


Studenti se orientují v základech genetiky.Dovednosti:


Studenti pochopí problematiku základu ultrazvuková diagnostiky v I., II. a III. trimestru gravidity. Studenti podstoupí výuku nácviku praktické asistence u prenatální invazivní diagnostiky – amniocentézy, kordocentézy, která se stává i pro ošetřovatelskou péči prioritní.Obecné způsobilosti:


Studenti se naučí zvládnutí základů vyšetřování ultrazvukem i asistenci u superkonziliárních vyšetření.


Výukové metody: přednášky, přednáška s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Zápočet pro prezenční formu – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 70 %, písemný test splněn minimálně na 60 %.


Zápočet pro kombinovanou formu - písemný test splněn minimálně na 60 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 8 hodin                       Cvičení: 8 hodin


Samostatná příprava: 44 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin               Cvičení: 0


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím