Sociologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětSociologie (SOC-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petr Fabián, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Semináře
 • 1. Sociologie jako věda, předmět sociologie, disciplíny, vztah k jiným vědám. Základní etapy vývoje sociologie, sociologické teorie.
 • 2. Společnost a její sociální struktura, útvary a procesy.
 • 3. Sociologie nemoci a zdravotní péče.
 • 4. Problémy v sociálním vývoji handicapovaného člověka. Pobyt handicapovaného člověka ve zdravotnickém zařízení.
 • 5. Rodina a její vývojové fáze, krizová období. Hodnotová orientace rodiny a společnosti.
 • 6. Sociálně patologické jevy a jejich řešení společností.
 • 7. Vznik a formy alkoholové a nealkoholové narkomanie.
 • 8. Gender problematika.
 • 9. Delikvence, nápravně výchovná péče. Nezaměstnanost.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • BARTLOVÁ, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví, Grada,2005
 • BARTLOVÁ, S.: Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny, Brno: IDVPZ, 1993
 • KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997
 • Doporučená literatura:
 • BAŠTECKÁ, Bohumila, a kol.: Terénní krizová práce. Grada, 2005
 • BURIÁNKOVÁ, J.: Sociologie. Praha: Fortuna, 1996
 • ČÍRTKOVÁ,L. –VITOUŠOVÁ, P. a kol.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Grada, 2007
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999
 • GILLERNOVÁ, I.: Základy psychologie a sociologie, Fortuna, 1998
 • KOLÁŘ, M.: Bolest šikanování, Portál 2001
 • PRAŠKO, J a kol..: Stop traumatickým vzpomínkám, Portál 2003
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi. Grada, 2004
 • VANÍČKOVÁ, Eva: Dětská prostituce. Grada, 2007
 • WEISS, Petr a kol.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, 2005

Anotace

Stručná anotace předmětu:
Předmět je koncipován jako teoretický. Vede studenta k pochopení složitosti socializace člověka, poukazuje na vliv společenského prostředí na utváření osobnosti, na zákonitosti vývoje a na problematiku zdraví a nemoci ze sociologického hlediska.
Předmět seznámí se základními kategoriemi sociologie, s poznatky o sociálních vztazích uvnitř profesní skupiny. Zprostředkuje poznatky a názory na vybrané společenské jevy a procesy, včetně oblasti zdraví a nemoci, zdravotní péče.
V rámci tohoto předmětu budou studenti rovněž seznámeni s historickými, kulturními a sociálními souvislostmi genderových otázek, s postavením žen a mužů na trhu práce, s otázkami nerovnosti a diskriminace, s postavením ženy a muže v rodině.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím