Sociální psychologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětSociální psychologie (SPv-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU:
 • Předmět sociální psychologie, přínos pro praxi.
 • Psychologie národů, sociální behaviorismus, kognitivismus.
 • Etapy socializace jedince, obsah, mechanizmy, formy.
 • Sociální normy, hodnoty.
 • Sociální postoje, vztahy a interakce. Deprivace.
 • Sociální skupina, skupinová dynamika, vliv skupiny na jedince.
 • Rodina jako sociální skupina.
 • Vrstevnické a pracovní skupiny.
 • Psychologické modely činnosti institucí a společenských organizací.
 • Sociálně psychologické aspekty vedení lidí.
 • Strategie a taktika v jednání s lidmi, zásady týmové práce.
 • Davově psychologické procesy.
 • Náročné životní situace – konflikt, agrese, diskriminace, šikana.

Doporučená literatura

 • BAŠTECKÁ, Bohumila: Terénní krizová práce. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0708-X.
 • ČÍRTKOVÁ, L. – VITOUŠOVÁ, P. a kol.:Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada, 2007. ISBN 97-88-0247-2207-8.
 • HEWSTONE, M. – STROEBE,W.: Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X.
 • NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 978-80-200-1679-9.
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol.: Krize – psychologický a sociální fenomén. Praha:Grada, 2004. ISBN 80-247-0888-4.
 • WEISS,Petr a kol.. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0929-5.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky sociální psychologie. Přednášky poskytnou základní informace o psychologických aspektech sociálních jevů a chování člověka ve společnosti.  Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj schopností identifikovat vztahy mezi členy skupiny, vysvětlit příčiny a možné důsledky náročných životních situací a nalézt způsoby jejich řešení.Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z oboru sociální psychologie a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak kulturní a společenské prostředí ovlivňuje člověka a rozumí různým způsobům projevu a seberealizace v sociálním prostředí.


 


Dovednosti: Student se dovede orientovat v procesech a vztazích, které probíhají v sociálních skupinách, umí identifikovat vztahy mezi členy skupiny i vysvětlit možné důsledky náročných životních situací a uvést způsoby jejich řešení. Student umí pečovat o své duševní zdraví.


Obecné způsobilosti: Student dovede reflektovat své chování a prožívání, vyrovnat se se zátěžovými situacemi a rozvíjet svou osobnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím