Obchodní právo

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012

PředmětObchodní právo (OP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Živnostenský zákon
  2. Podnikání, podnikatel, podnik, firma, nekalá soutěž
  3. Obchodní společnosti – založení, vznik, zánik, orgány - obecně
  4. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
  5. Společnost s ručením omezeným
  6. Akciová společnost
  7. Družstvo
  8. Promlčení a prekluze
  9. Zajišťovací instituty v obchodním zákoníku
  10. Další typy smluv podle obchodního práva
  11. Odpovědnost za škody a vady dle obchodního zákoníku
  12. Smlouva o dílo
  13. Kupní smlouva, smlouva o prodeji a nájmu podniku
  14. Další typy závazkových vztahů dle obchodního zákoníku
  15. Rozdíly některých závazkových vztahů v obchodním a občanském zákoníku

Doporučená literatura

 • Povinná:
  1. JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C.H.Beck, 2010, 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7400-344-8. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v p. z.
  3. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v p. z.

  Doporučená:
  1. FALDYNA, F. a kol. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, vydání druhé, aktualizované. ISBN 978-80-7357-577-9.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky právního prostředí, v němž fungují jednotlivé podnikatelské subjekty a státní organizace. Přednášky poskytnou úvodní náhled do problematiky fungování obchodního práva ve společnosti a seznámí studenty se základy fungování obchodního práva. Studenti se seznámí s podnikáním fyzických a právnických osob ve vztahu k živnostenskému zákonu a k obchodnímu zákoníku. Navazovat bude rozbor některých závazkových vztahů.


Znalosti: Student umí popsat fungování základních právních norem ve společnosti v návaznosti na denní obchodní praxi. 


Dovednosti: Student dovede vymezit  práva a povinnosti podnikatelských subjektů v každodenní praxi ve společnosti, dokáže si vyřídit živnostenské oprávnění, příp. ví, co udělat pro založení obchodní společnosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím