Diplomový seminář

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětDiplomový seminář (DIPS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

 • Výběr tématu, vymezení předmětu a cíle práce
 • časový plán zpracování BP
 • Metody používané při psaní odborných ekonomických textů
 • Informační zdroje, práce s daty
 • Práce s citlivými údaji
 • Části bakalářské práce - povinná struktura
 • Práce s odbornou literaturou (zdroje, citace)
 • Základní východiska pro přípravu prezentace
 • Prezentace prací

Doporučená literatura

 • BORUVKOVÁ, Jana, a kol. Jak napsat bakalářskou práci. 1. vyd. Jihlava: VŠPJ 2007. skripta
 • BOLDIŠ, P.: Bibliografické citace podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. Část 1 [online]. Aktualizováno 11.listopadu 2004 [cit.2009-10-16]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf
 • BOLDIŠ, P. Bibliografické citace podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. Část 2 [online]. Aktualizováno 11.listopadu 2004 [cit.2009-10-16]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf
 • KUBÁLKOVÁ, P.: Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12. [cit. 2009-10-16]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3733#.
 • Proč citovat? Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, [online]. Aktualizováno 14.ledna 2002 [cit.2009-10-16]. Dostupné z:
  http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/proc_citovat.html.
 • ŠUBRTA, V.: IZI215 Textové informace – Jak správně citovat. [online]. Aktualizováno 23.března 2009 [cit.2009-10-16]. Dostupné z: http://izi215.wordpress.com/2006/10/21/jak-spravne-citovat/
 • Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze. [online]. Aktualizováno 24.února 2009 [cit.2009-10-16]. Dostupné z: http://dl.webcore.czu.cz/file/c3Bzbkx6YjhQT3M9

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodologií psaní bakalářských prací tak, aby zvládli formální náležitosti těchto prací a dále získali základní prezentační dovednosti potřebné pro obhajobu bakalářských prací.


Znalosti: Student umí popsat obecnou strukturu bakalářské práce a formální náležitosti práce, umí vyjmenovat jednotlivé části práce, dokáže sestavit osnovu práce. Chápe rozdíl mezi odoborným textem a běžným slohem, dokáže vysvětlit pojem citační etika.


Dovednosti: Student umí vyhledávat potřebné informace pro svou bak.práci, umí správně citovat, vytvářet odkazy na použité zdroje a správné bibliografické citace.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v základní problematice psaní odborného textu, umí prezentovat výsledky své práce.


 Požadavky na zakončení předmětu:


Prezenční i kombinované studium zápočet: • Prostudování materiálů v e-learningu a získání alespoň 5 bodů z testů v e-learningu

 • Účast na alespoň 2 zvaných přednáškách (denní studium)

 • Zapsané téma bakalářské práce v informačním systému 

 • Prezentace cílů a obsahu bakalářské práce v dohodnutých termínech během semestru i ve zkouškovém období

 • Odevzdání 5-10 stran z bakalářské práce odsouhlasených vedoucím práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím