Finanční účetnictví 2

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětFinanční účetnictví 2 (FU2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prerekvizity předmětu
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 3 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Účetnictví a jeho informační funkce
 • Harmonizace účetnictví - Mezinárodních standardů finančního výkaznictví(IFRS)
 • Účetní postupy na konci účetního období - inventarizace, archivace, účetní uzávěrka, příprava účetní závěrky
 • Předuzávěrkové operace - časové rozlišování, leasing
 • Předuzávěrkové operace - opravné položky, rezervy, kurzové rozdíly
 • Výsledek hospodaření, základ daně, daň z příjmů právnických osob, daňová evidence
 • Rozdělení výsledku hospodaření, změny vlastního kapitálu
 • Účetní závěrka
 • Účetní výkaz Rozvaha - tvorba a interpretace, finanční analýza
 • Výkaz zisku a ztráty - tvorba a interpretace, finanční analýza
 • Výkaz peněžních toků, Příloha k účetní závěrce - tvorba, interpretace
 • Goodwill
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Přípravné práce a účetní audit

Doporučená literatura

 • RANDÁKOVÁ, M. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Vyd. 3., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2009, 122 s. ISBN 978-80-245-1565-6.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020. Praha: Anag, 2020. ISBN 978-80-7554-254-0.
 • ROUBÍČKOVÁ, J. Finanční účetnictví I: sbírka řešených příkladů a úloh k procvičování. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2009, 165 s. ISBN 978-80-245-1506-9.
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • České účetní standardy
 • SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-570-5.
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0149-7.
 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2020. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1034-6.
 • MÜLLEROVÁ, L., KRÁLÍČEK, V. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-768-4.

Anotace

Cíl a obsah předmětu: Orientace ve finančním účetnictví podnikatelů, schopnost aplikace výsledků finančního účetnictví v základní analýze účetních informací, schopnost organizace účetnictví v účetní jednotce, základní znalost vazeb na řízení a ekonomickou analýzu společnosti při podnikatelském rozhodování. Zařazení do studijního plánu po úspěšném absolvování předmětu Finanční účetnictví I. Způsob ukončení: Zkouška se skládá ze tří částí. Teoretické znalosti se ověřují formou testu obsahujícím uzavřené otázky. Praktické dovednosti se ověřují formou souvislého příkladu na zaúčtování účetních případů a sestavení účetní závěrky. Podmínkou je získání zápočtu. Zápočet se uděluje za účast na cvičení, která spočívá v aktivní práci studenta na cvičeních, v řešení příkladů pomocí elearningové opory a odevzdání vypracovaného souvislého příkladu v požadovaném termínu a požadované kvalitě. Další podmínkou složení zápočtu je prokázání praktických dovedností formou zvládnutí komplexního příkladu na PC.


Znalosti: Student se orientuje v účetním informačním systému malých, středních a velkých podnikatelských subjektů, jeho vazbách na systém manažerský a daňový. Dokáže posoudit dopady hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky. Zaúčtuje účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazení, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví. Vysvětlí podstatu zaúčtování daně z příjmů a strukturu výsledku hospodaření. Sestaví účetní výkazy – výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o peněžních tocích. Orientuje se v základní analýze účetních výkazů a dokáže vysvětlit základní postupy účetního auditu.


Dovednosti: Student vytvoří základní účetní informační systém účetních jednotek. Dokáže zaúčtovat základní hospodářské operace podnikatelských subjektů pomocí účetního rozvrhu s použitím konkrétních účtů. Doplní předuzávěrkové operace, provede účetní uzávěrku a sestaví účetní výkazy. Rozliší daňové a účetní náklady a výnosy, vyčíslí daň z příjmu a strukturuje výsledek hospodaření. Dokáže kontrolovat formální a věcnou správnost zaúčtování hospodářských operací a účetních výkazů. Student dokáže zanalyzovat výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Výkazu o peněžních tocích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím