Komunikace 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětKomunikace 2 (KOM2-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Verbální komunikace
 • Typy rozhovorů a otázek, chyby
 • Diskuze, komunikace v zátěžových situacích
 • Základy rétoriky. Kultura mluveného slova. Zásady prezentace
 • Komunikace a transakční analýza
 • Problémová komunikace
 • Zvláštnosti komunikace se ženou v období těhotenství, porodu a šestinedělí
 • Zvláštnosti komunikace s pacientem dle věkových období
 • Komunikace s pacienty/klienty se specifickými potřebami (psychicky labilní, agresivní, úzkostní, depresivní)
 • Komunikace s handicapovaným pacientem

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
 • DEVITO, J. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1.vyd.Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
 • ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.
 • Doporučená:
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3.
 • BERCKHAN, B. Komunikace bez zábran: jak se naladit na společnou vlnovou délku. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 111 s. ISBN 978-80-262-0066-6.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • HONZÁK, R. Komunikační pasti v medicíně. 2.vyd.Praha:Galén, 1999. 168 s. ISBN 80-7262-032-0.
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 199 s. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • PTÁČEK, R., a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Komunikace pro pomáhající profese 2. Vyd. 1. V Praze: Evropské vzdělávací centrum, 2010. 119 s. ISBN 978-80-87386-07-1.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je získat vědomosti a zručnosti v oblasti sociální komunikace, demonstrovat základy profesionálního chování ve vztahu sestra – pacient,  charakterizovat specifika komunikace a ovládat model efektivní komunikace.Znalosti:


Student  získá základní znalosti v oblasti zásad vedení rozhovoru a pochopí   principy komunikace na různých úrovních sociálních vztahů za účelem navázání   účelné komunikace.Dovednosti:


Studenti se naučí reagovat na verbální a neverbální projevy pacientů. Dovedou se vyjadřovat kulturně v souladu s etickými normami a uvědomovat si význam jazyka jako způsobu logoterapie. Naučí se reagovat a vyrovnávat se zátěžovými situacemi v komunikaci.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, řešení praktických příkladůHodnotící metody a kritéria:
Zápočet


Zápočet prezenční forma - aktivní účast studentů na cvičeních, docházka splněna na 75 %. Písemný test s minimální úspěšností 60 %.


Zápočet kombinovaná forma - písemný test s minimální úspěšností 60 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 0                               Cvičení: 13 hodin


Samostatná příprava:   27 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 0                               Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem:40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím