Fyziologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětFyziologie (FYG)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantDoc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky:
 • Buňka a její systémy.
 • Vnitřní prostředí.
 • Nervový systém - neuron a jeho funkce.
 • Nervový systém - centrální nervový systém a jeho funkce.
 • Nervový systém - volní činnost, vědomí, emoce, spánek.
 • Vegetativní nervový systém.
 • Analyzátory.
 • Pohybový systém I. kosti, klouby, vazy.
 • Pohybový systém II. svaly, fyziologie svalové tkáně a tělesného pohybu.
 • Oběhový systém I. centrální část.
 • Oběhový systém II. periferní část.
 • Krev, lymfatický systém.
 • Dýchací systém - mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů.
 • Dýchací systém - regulace dýchání, hypoxie.
 • Trávicí systém.
 • Vylučovací systém.
 • Detoxikační funkce organismu.
 • Žlázy s vnitřní sekrecí I.
 • Žlázy s vnitřní sekrecí II.
 • Kůže.
 • Termoregulace.
 • Energetické zdroje organismu.
 • Fyziologie výživy.
 • Fyziologické odlišnosti mladého a stárnoucího organismu.
 • Fyziologie bolesti.
 • Cvičení:
 • Elektrokardiograf.
 • Šíření tepové vlny.
 • Krevní elementy, pozorování krvinek.
 • Krevní skupiny.
 • Dýchání, vitální kapacita plic.
 • Klidová spirometrie, úprava respirometrických hodnot.
 • Křivka F/V, volní apnoe.
 • Stanovení náležité hodnoty bazálního metabolismu.
 • Stanovení denní energetické spotřeby, stanovení BMI.
 • Audiometrie, stanovení zrakové ostrosti.
 • Základní metody hodnocení růstu a vývoje jedince, somatografie a typologie.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MOUREK, J. Fyziologie, učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 224 s. ISBN 80-247-1190-7.
 • PETŘEK, J. Základy fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 172 s. ISBN 978-80-271-2208-0.
 • Doporučená:
 • ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2015. 712 s. ISBN 978-80-247-4867-2.
 • SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 448 s. ISBN 978-80-247-4271-7.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je součástí komplexu základních studijních předmětů. Svým obsahem navazuje na poznatky získané v anatomii. Seznamuje s fyziologií jednotlivých orgánových systémů a organismu jako celku se zaměřením na gynekologicko-porodnickou fyziologii. Na získané poznatky navazuje předmět patologická fyziologie. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenta vědomostmi pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.   Seznámí se s fyziologií jednotlivých orgánových systémů a organismu jako celku.  Znalosti:


Student zná a pochopí zákonitosti fyziologických dějů v organismu člověka – zejména dýchací a trávicí soustavy a krevního oběhu.Dovednosti:


Student popíše regulační mechanismy v organismu, popíše fungování nervového a endokrinního systému, umí analyzovat a příčinné děje v organismu a popsat fyziologii výživy, stárnutí nebo obranných mechanismů těla.Obecné způsobilosti:


Student ovládá poznatky z oblasti fyziologie, které uplatní v předmětech patologie a jiných klinických oborech.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Písemný test – ze znalostí získaných při výuce a studiem povinné a doporučené literatury.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - úspěšnost 96 % -100 %


B (velmi dobře) - úspěšnost 90 % - 95 %


C (dobře)- úspěšnost  84 % -89 %


D (uspokojivě) - úspěšnost 78 % - 83 %


E (dostatečně) - úspěšnost 71 % -77 %


F (nedostatečně)- méně než 71 %


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 26 hodin                          Cvičení: 13hodin


Samostatná příprava:  21 hodin


Celkem: 60 hodin


Kombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                           Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím