Primární, komunitní a domácí péče

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPrimární, komunitní a domácí péče (PKDP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Program „ZDRAVÍ 21“
 • 2. Problematika primární péče u nás, práce sestry s komunitou
 • 3. Ošetřovatelské služby v primárním sektoru - postavení a úkoly sester
 • 4. Ošetřovatelská péče v ordinacích praktických lékařů a specialistů pro děti a dospělé. Požadavky na kvalifikaci sester
 • 5. Historie a současnost domácí péče, formy domácí péče (DP) u nás a v zahraničí. Profil agentur DP u nás, spektrum poskytovaných služeb.
 • 6. Management agentur. Jak založit agenturu DP, vize, cíle, SWOT analýza, úkoly, cíle. Management agentur DP. Multidisciplinární týmy agentur
 • 7. Systém vzdělávání sester pro oblast DP, garance odbornosti. Přijetí klienta do péče agenturou DP, organizační zajištění. Komplexní DP o klienty
 • 8. Příprava první návštěvy u klienta. Systém následných návštěv, odborné činnosti sestry, práce sestry po ukončení vlastní návštěvy.
 • 9. Porady multidisciplinárního týmu. Vedení dokumentace.
 • 10. Ochrana a bezpečnost při práci u zaměstnanců agentury DP a jejich klientů
 • 11. Agentura domácí péče; Ordinace praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost – stáž
 • 12. Rozbor absolvovaných praxí – předávání zkušeností, postřehů – diskuse ve skupině. Objektivizace individuálních zkušeností.


Doporučená literatura

 • MISKONIOVÁ, B.: Komplexní domácí péče - od A do Z. Praha: Asociace domácí péče ČR
 • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007 ISBN 978-80-247 2150-7.
 • ŠTROMEROVÁ, Z. et al. Porodní asistentkou krok za krokem. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257 0324.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí předmětů z ošetřovatelství v oblasti primární a terciární péče. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Studenti pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřovaní pacientů/ klientů v podmínkách domácího prostředí. Studenty seznámí s organizační strukturouCíl:


Integrace znalostí z jiných předmětů do oblasti   primární a terciární péče se zaměřením na zdraví lidí v komunitěZnalosti:


Student   pochopí význam   pojmu komunita, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její   hierarchii: jedinec – rodina – obvod – město – okres – stát – národ - svět.


Uvědomí si nutnost zdravého společenského a   přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí   se ošetřovaní pacientů/ klientů v podmínkách domácího prostředí. Seznámí se s   organizační strukturou. Dovednosti:


Student   bude umět integrovat znalosti z jiných předmětů a transformovat je do   výchovy


k   ochraně zdraví. Naučí se ošetřovat pacienty v domácím prostředí, pozná   specifika ošetřování v komunitě a využívá je v praxi. Bude znát   organizační strukturu poskytované péče. Obecné   způsobilosti:


Student využívá poznatků v ošetřovatelské   praxi a implementuje je do ošetřovatelského procesu vzhledem ke specifikům   jednotlivých pacientů, rodin a komunit.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím