Komunikace 1

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětKomunikace 1 (KOM1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Ekvivalent
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Význam komunikace jako formy sociální interakce
 • Zásady komunikace ve zdravotnictví, neverbální a verbální komunikace
 • Sociální vnímání, chyby ve vnímání
 • Proxemika, haptika, posturologie, kinezika
 • Gestika, mimika, zrakový kontakt, paralingvistika
 • Zkreslení neverbálních projevů komunikace
 • Bazální stimulace, baby masáž, taping
 • Kritéria, podmínky efektivní komunikace ve zdravotnictví
 • Empatie, naslouchání, evalvace, devalvace
 • Parafrázování

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • PEASE, A., PEASE, B. Řeč těla. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 359 s. ISBN 978-80-7367-921-7
 • DEVITO, J. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8.
 • JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P. Komunikace ve zdravotnické péči. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 136 s. ISBN 978-80-7367-477-9.
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4.
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCONZO, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5
 • ŠPATENKOVÁ, N., KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace – komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7262-599-4.
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 144 s. ISBN 80-247-1262-8.
 • ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.
 • ZACHAROVÁ, E. Základy komunikace pro ošetřovatelskou praxi. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7399-285-9.
 • Doporučená:
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 158 s. ISBN 978-80-247-4323-3.
 • BERCKHAN, B. Komunikace bez zábran: jak se naladit na společnou vlnovou délku. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 111 s. ISBN 978-80-262-0066-6.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 199 s. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • PTÁČEK, R., a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Komunikace pro pomáhající profese 2. Vyd. 1. V Praze: Evropské vzdělávací centrum, 2010. 119 s. ISBN 978-80-87386-07-1.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je získat vědomosti a zručnosti v oblasti sociální komunikace,  demonstrovat základy profesionálního chování ve vztahu sestra – pacient,   charakterizovat specifika komunikace a ovládat model efektivní komunikace.Znalosti:


Student  získá základní znalosti v oblasti zásad vedení rozhovoru a pochopí   principy komunikace na různých úrovních sociálních vztahů za účelem navázání   účelné komunikace.Dovednosti:


Studenti se naučí reagovat na verbální a neverbální projevy pacientů. Dovedou se vyjadřovat kulturně v souladu s etickými normami a uvědomovat si význam jazyka jako způsobu logoterapie. Naučí se reagovat a vyrovnávat se zátěžovými situacemi v komunikaci.Obecné způsobilosti:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry pacienta a pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Naučí zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s pacienty, ale i se spolupracovníky.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, řešení praktických příkladůHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Vypracováni seminární práce na zadané téma.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 13 hodin                              Cvičení: 0


Samostatná příprava: 27 hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                               Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 30 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím