Praxe II.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětPraxe II. (PRX2-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. ZA

Sylabus

 • V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání (až na 80 hodin/semestr). V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, tj. 200 hodin/semestr a celkově 1000 hodin za dobu studia.


  Cílem druhé odborné praxe je získat přehled o náplni práce zdravotně sociálního pracovníka.
  Základním motivem je propojení aplikace teoretických poznatků studia při výkonu odborné praxe, umožnění získání osobních odborných zkušeností studenta. Student se seznámí se sociální prací ve zdravotnictví, mmj. zdravotně sociálním šetřením, vedením dokumentace, intervencemi, legislativou. Student vykonává komplex zdravotně sociálních činností v delším časovém období (4 týdny), což mu umožňuje projít jednotlivými fázemi procesu (pozorování, nácvik, procvičování) i práce s klientem. V průběhu praxe zaznamenává svoji činnost do Deníku praxe.

  Obecné způsobilosti:
  - aplikuje získané teoretické poznatky při výkonu odborné praxe
  - je způsobilý, pod odborným dohledem, vykonávat dílčí činnosti zdravotně sociálního pracovníka
  - umí vymezit a charakterizovat dílčí kompetence zdravotně sociálního pracovníka, navrhnout a vytvořit vhodné důkazy k doložení získaných kompetencí.

Doporučená literatura

 • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
  MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.
  MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0.
  MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
  Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Legislativa
  KAHÁNKOVÁ, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro studující). Ostrava:
  Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-468-6.

Anotace

Praxe je jedním z profilových předmětů oboru Zdravotně sociální pracovník o celkové dotaci 1000 výukových hodin. Umožňuje získávání komplexních schopností a praktických dovedností pro výkon profese zdravotně sociálního pracovníka.
Základním cílem je návaznost a propojení s teoretickou výukou, tak, aby studenti v průběhu výkonu odborné praxe měli možnost prohlubovat a upevňovat poznatky z teoretické výuky a mohli získávat osobní zkušenosti, které budou následně zdrojem pro jejich aktivní účast na další teoretické výuce.
Praxe probíhá v pobytových zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či jiných zařízeních, která působí na poli sociální práce, poskytují sociální služby. Povinností vyplývající ze studijního plánu je, z celkové dotace určené pro praxi, absolvování minimálně dvou semestrálních praxí, tj. 8 týdnů (400 výukových hodin), v odpovídajících zdravotnických zařízeních (např. ODN v rámci nemocnic, LDN, psychiatrické léčebny, hospice, dětská centra - kojenecké ústavy, ..).
Pro zabezpečení odborných praxí je vytvořen seznam pracovišť vhodných pro praxe studentů. Studenti si praxi zajišťují individuálně. Pro smluvní zajištění odborné praxe je využíván trojstranný kontrakt s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran (student, škola, zařízení), který vymezuje povinnosti školy, studenta a povinnosti pracoviště v souvislosti s důvěrnými údaji a mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou.


Praxe je provázena seminářem praxe, který vykonává garant praxe. Seminář probíhá souběžně s výkonem praxe formou konzultací a je její dílčí součástí. Garant praxe seznamuje studenty s cíli, formami, zaměřením a náplní praxe a zároveň informuje o nástrojích hodnocení a podmínkách pro udělení zápočtu. Průběžně dle potřeb, společně se studenty, vyhodnocuje průběh praxe, stanovuje aktivity, provádí nácvik metod a přístupů.
V průběhu praxe, zaznamenává student svoji činnost do Deníku praxe ve frekvenci min. 1x týdně. Rozbor Deníku probíhá dle potřeb v rámci semináře praxe a je zároveň podkladem pro činnosti a obsah předmětu Supervize praxe, která je obsahem samostatného předmětu.


Řádný průběh praxe zabezpečuje garant praxe, který disponuje Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, čímž splňuje požadavky z. č. 96/2004 Sb. Na pracovišti vede studující vybraný zkušený sociální pracovník, popř. jiný odborník (mentor), který je s garantem praxe v potřebném kontaktu.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím