Sociologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětSociologie (SOC-5)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Petr Fabián, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám.
  • Základní přístupy sociologického poznání
  • Vztah jedince a společnosti - socializační proces
  • Hodnotové orientace a jejich proměny v moderní společnosti
  • Normy, konformita a soc. kontrola
  • Sociální role a instituce
  • Sociální interakce a komunikace
  • Genderové aspekty společnosti
  • Současná rodina
  • Problematika sociálních skupin
  • Sociální stratifikace a mobilita
  • Koncept informační společnosti a vzdělanost
  • Globalizační rysy moderní společnosti a koncept rizika

  Cvičení
  • Filozofická literatura „předsociologického“ období. Vztah filozofie a sociologie.
  • Metody poznávání sociálního světa v životním prostoru sociálních aktérů. Příruční vědění, zdravý rozum.
  • Socializace v sociologické literatuře.
  • Kultura a subkultura. Hodnoty a postoje současných subkultur.
  • Sociální deviace. R.K. Merton a jeho Teorie deviantního chování
  • Analýza díla a aplikace myšlenek G.H. Meada na příkladech společenské praxe.
  • Analýza díla a aplikace myšlenek Z. Baumana na příkladech společenské praxe.
  • Feminismus v Evropě a v USA.
  • Současná rodina – mýty a skutečnosti. Nejen o díle Iva Možného..
  • Analýza díla a aplikace myšlenek J. Kellera na příkladech společenské praxe.
  • Analýza díla a aplikace myšlenek A. Giddense na příkladech společenské praxe.

Doporučená literatura

 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2000, ISBN 80-7203-124-4
  BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: Slon, 2000, ISBN 80-85850-90-7
  BERGER, P. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991, ISBN 80-85469-08-01
  KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Slon, 2006, ISBN 978-80-86429-39-7
  JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-449-3
  PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-311-3
  ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001, ISBN 80-85866-77-3
  MERTON, R.,K. Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon, 2000, ISBN 80-85850-92-3
  PETRUSEK, M. a kol. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: Slon, 2000, ISBN 80-85850-81-8
  KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2005, ISBN 80-86429-52-0

Anotace

Zdravotně-sociální pracovník by měl získat základní informace o procesech a jevech vyskytujících se ve společnosti tak, aby lépe pochopil příčiny a důsledky sociálních situací klientů. Cílem kurzu je také předat studentům základní pojmový aparát z oblasti sociologie (společenských věd).Znalosti:


Studium předmětu poskytne studentům základní sociologické teorie a pojmy, které mu lépe umožní chápat souvislosti základních společenských procesů, poskytne fakta a souvislosti jako nezbytnou součást kompetence sociálního pracovníka a v neposlední řadě vybaví studenta jazykem potřebným pro vedení odborných diskusí.


 Dovednosti:


Student je schopen orientovat se v základních sociologických teoriích, je schopen reflektovat sociologickou perspektivu společenského vývoje, dokáže používat základní sociologické pojmy v rámci kompetence zdravotně-sociálního pracovníka, umí používat odborný sociologický jazyk v rámci diskusí, je schopen analyzovat příčiny vzniku sociálních situací, je schopen formulovat své postoje k některým společenským tématům, dokáže konfrontovat své názory na společnost s teoretickou základnou


 Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled sociologie a jejích základních teorií a aplikací v praktickém životě.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím