Komunitní a terénní sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

PředmětKomunitní a terénní sociální práce (KTSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  • Komunita- teoretické vymezení pojmu
  • Struktura komunity
  • Rozdělení komunity z různých hledisek
  • Občanská (regionální) komunita a její možnosti
  • Duchovní komunita, výcviková komunita
  • Komunitní sociální práce
  • Cíle a etapy komunitní sociální práce
  • Modely komunitní sociální práce
  • Strategie práce s komunitou
  • Osobnost a odbornost komunitního pracovníka
  • Terapeutická komunita
  • Svépomocné skupiny

  Cvičení:
  • Strategie práce s komunitou
  • Setkání s komunitou v praxi
  • Vymezení složení komunity
  • Zjišťování problémů v komunitě
  • Kompetence sociálního pracovníka v komunitě
  • Vypracování komunitního plánu
  • Dobrovolnictví v komunitní sociální práci
  • Hlavní zásady práce terapeutické komunity
  • Dobrovolnictví v komunitě
  • Komunitní sousedství

Doporučená literatura

 • MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha. Portál, 2003
  HARTL, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha. SLON. 1997
  PAVELOVÁ, Ľ. , TVRDOŇ, M.: Komunitná sociálna práca. Nitra. UKF, 2006
  ŽIAKOVÁ, E. a kol.: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice: FF UPJŠ
  LEHOCZKÁ, L., HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L.: Komunitné sociálne služby v kontexte kultúrnej identitiy obyvateľov rómskych osád. Prešov. Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
  NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno. Marek Zeman, 2001
  TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003
  STERREN, H. , TOUWEN, A. , VITÁLOŠOVÁ, I.: Čítanka pre komunitný rozvoj a komunitnú prácu. Bratislava. OZ sociálna práca, 2005
  ŽILOVÁ, A.: Komunitná práca s komunitou s vysokou mierou nezamestnanosti. Banská Bystrica. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003
  Internetové zdroje a časopisecká literatura

Anotace


Cíle


Cílem předmětu je zvýšit vědomostní úroveň studentů v problematice metod sociální práce s praktickým nácvikem jednotlivých prvků komunitní a terénní sociální práce.


Studenti se seznámí se zařízeními zdravotnického i sociálního typu a s procesem komunitního plánování.


 Znalosti


Student zná základní terminologii. Zná strukturu a fungování komunity, disponuje vědomostmi o komunitní sociální práci. Seznámí se s rolí, činnostmi zdravotně sociálního pracovníka v komunitě.


 Dovednosti


Student se formou praktických cvičení naučí pracovat v rámci komunity a s komunitou. Ovládá metody práce s komunitou a terénní sociální práce. Je schopen se aktivně podílet na tvorbě komunitního plánu.


 Obecné způsobilosti


Student je schopen teoretické znalosti a praktické dovednosti uplatnit ve zdravotně sociální práci v komunitě a v terénní práci. Je schopný plnit své úkoly v rámci komunity.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím