Finanční analýza

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014

PředmětFinanční analýza (FA)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Jiříček, Ph.D. ( jiricek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Finanční analýza, uživatelé
 • Zdroje finanční analýzy
 • Metody finanční analýzy
 • Analýza absolutních ukazatelů
 • Analýza rozdílových ukazatelů
 • Analýza poměrových ukazatelů
 • Analýza poměrových ukazatelů II.
 • Analýza poměrových ukazatelů III.
 • Analýza výkazu cash-flow
 • DuPont metoda, metoda EVA
 • Analýza cenných papírů
 • Komplexní metody finanční analýzy - bankrotní modely
 • Komplexní metody finanční analýzy - bonitní modely
 • Modelový příklad

Doporučená literatura

 • Jiříček, P.; Morávková, M. Finanční analýza, 1. vydáni, skripta VŠPJ, Jihlava, 2008, ISBN 978-80-87035-14-6
 • Knápoková A. a kol. Finanční analýza, 3. vydání, Praha: ASPI, 2017, ISBN 978-80-271-0563-2
 • Subramanyam,K.R., Wild,J.J. Financial Statement Analysis, 10th. edition, New York: McGraw-Hill Irwin, 2009, ISBN 978-0-07-337943-2
 • Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2. vydání. Brno : Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3386-6
 • Kislingerová, E.; Hnilica, J. Finanční analýza : krok za krokem. 2. vydání, Praha : C.H. BECK, 2008. ISBN 978-80-7179-719-5

Anotace

Cílem předmětu je seznámení se s jednotlivými funkčními i věcnými oblastmi finanční analýzy podniku, s jejími druhy,  metodickými postupy, ukazateli a kritérii. Na přednáškách se konkrétně student seznámí s metodou absolutní analýzy finančních ukazatelů, poměrovou analýzou a komplexními metodami a modely (DuPont metoda, Altmanovo Z-skore, metoda EVA, rating). Na cvičeních v týmech studenti aplikují tyto metody na komplexním příkladu finanční analýzy konkrétní firmy a obhájí její výsledek.


 


Znalosti: Student umí aplikovat ekonomická data z komplexního rozboru finančního zdraví firmy při praktickém používání základních ekonomických výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz cash-flow, Příloha k účetní závěrce, resp. Zpráva auditora) a interních firemních zdrojů. Zná jednotlivé metody finanční analýzy, jejich výhody a nevýhody.


 


Dovednosti:  Student dokáže sestavit výkaz cash-flow nepřímou metodou a analyzovat jeho strukturu. Rozpozná zásadní položky, jež predikují finanční situaci. Dovede provést finanční analýzu pomocí absolutních, rozdílových i poměrových ukazatelů a rozumí jejich významu pro zjištění finančního zdraví firmy. Dovede posoudit výsledky komplexních metod finanční analýzy, založených na matematických modelech.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen koordinovat svou práci v týmu a prezentovat výsledky své finanční analýzy pro potřeby managementu firmy. Rozpozná oborové rozdíly ve finanční analýze firem i v ratingovém hodnocení prováděných bankami a ratingovými agenturami.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím