Finanční účetnictví pro cestovní ruch

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014

PředmětFinanční účetnictví pro cestovní ruch (FUCR-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Kateřina Berková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Finanční účetnictví, význam, základní pojmy
 • Mezinárodní regulace účetnictví, legislativní úprava v ČR
 • Rozvaha (bilance)
 • Účty rozvahové a výsledkové, účetní zápis
 • Účetní doklady, knihy a účetní technika
 • Přezkušování formální správnosti účetních zápisů, opravy
 • Všeobecné účetní zásady, účtová osnova podnikatelských subjektů
 • Zásoby
 • Dlouhodobý majetek
 • Finanční účty a zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní závěrka, postupy účetního auditu

Doporučená literatura

 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2022. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3595-0. (lze i starší vydání 2021, 2020, 2019), základní literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2022. Praha: Anag, 2022. ISBN 978–80–7554–348–6. (lze i starší vydání 2021, 2020, 2019), doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, P. Účetnictví pro úplné začátečníky 2020. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1037-7., doporučená literatura
 • SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-570-5., doporučená literatura
 • ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Účetnictví I - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2389-7. (základní literatura)
 • RANDÁKOVÁ, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice. Praha: Oecnomica, 2015. ISBN 978-80-245-2076-6., základní literatura
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (doporučená literatura)
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (doporučená literatura)
 • České účetní standardy pro podnikatele (doporučená literatura)

Anotace

Cílem kurzu je orientace v systému finančního účetnictví, získání schopnosti aplikovat účetnictví při podnikatelském rozhodování, získání jistoty ve způsobech účtování jednotlivých účetních případů účetnictví podnikatelských subjektů. Kurz je zaměřen také na aplikaci výsledků finančního účetnictví v základní analýze účetních informací, rovněž vede k pochopení vazeb mezi účetnictvím a finančním řízením podniku. Na přednáškách je představen účetní informační systém včetně platné legislativy pro malé až velké ekonomické podnikatelské subjekty a mezinárodní úpravy účetnictví, metodika vedení účetnictví, logika zachycení základních hospodářských operací počínaje účetními doklady, přes účetní zápisy do účetních knih, konče záznamem na jednotlivé účty. Pozornost je věnována též účetní uzávěrce a principům sestavení účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o peněžních tocích). Na cvičeních jsou tyto poznatky aplikovány na praktických příkladech, které mají komplexní charakter. Zkouška je ve formě testu, kterým jsou ověřeny teoretické znalosti studentů a dále ve formě písemného souvislého příkladu, který se vztahuje k účtování hospodářských operací a sestavení účetních výkazů.


Znalosti: Student se orientuje v účetním informačním systému malých, středních a velkých podnikatelských subjektů, jeho vazbách na systém manažerský a daňový. Aplikuje metodu podvojného zápisu na konkrétní hospodářské operace. Zdůvodní použití příslušných účtů z pohledu dopadu hospodářské operace na finanční, hospodářskou a majetkovou situaci účetní jednotky. Dokáže posoudit dopady hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky. Zaúčtuje účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazení, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví. Vysvětlí podstatu zaúčtování daně z příjmů a strukturu výsledku hospodaření. Sestaví účetní výkazy – výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o peněžních tocích. Orientuje se v základní analýze účetních výkazů a dokáže vysvětlit základní postupy účetního auditu.


Dovednosti: Student vytvoří základní účetní informační systém účetních jednotek, sestaví počáteční rozvahu, zaúčtuje jednotlivé hospodářské operace v účetním systému během účetního období na účty a zapíše do účetních knih, sestaví konečnou rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu. Dokáže zaúčtovat základní hospodářské operace podnikatelských subjektů pomocí účetního rozvrhu s použitím konkrétních účtů. Doplní předuzávěrkové operace, provede účetní uzávěrku a sestaví účetní výkazy. Rozliší daňové a účetní náklady a výnosy, vyčíslí daň z příjmu a strukturuje výsledek hospodaření. Dokáže kontrolovat formální a věcnou správnost zaúčtování hospodářských operací a účetních výkazů. Student dokáže zanalyzovat výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Výkazu o peněžních tocích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím